Gdańsk: Organizacja zamiennych Ogrodów Działkowych związanych z rozbudową układów drogowych - Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Źródlanej
Numer ogłoszenia: 52521 - 2011; data zamieszczenia: 15.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska , ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3205100, faks 058 3205105.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja zamiennych Ogrodów Działkowych związanych z rozbudową układów drogowych - Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Źródlanej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja zamiennych Ogrodów Działkowych związanych z rozbudową układów drogowych - Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Źródlanej. Dokumentacje należy opracować w fazie projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego. Projekt budowlano-wykonawczy należy opracować na: - aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu do celów projektowych,- aktualnej mapie terenowo - prawnej. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia powinna odpowiadać przepisom i polskim normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na to zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. b) Zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.c) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. d) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność wykonania zamówień dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe wykonanie prac. e) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy. f) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). g) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. h) Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drmg.gdansk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16, Pani Beata Puzdrowska pok. 28 cena 80,00pln.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16, sekretariat ( pokój nr 15).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenia powiązane:
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.03.2011 r.
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 102745 z dnia 31.03.2011 r.