Gdańsk, dnia 19.05.2017 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

Tel. 58 320 51 00, fax 58 320 51 05

e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIADyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działając w imieniu Gminy Miasta Gdańska na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 oraz art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu w/w postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 65 000 zł brutto. W terminie przeznaczonym na składanie ofert tj. do dnia 09.05.2017 r. do godz. 11:00 wpłynęły dwie oferty: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z ceną brutto 231 766,19 zł oraz Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech z ceną brutto 99 700 zł. Zamawiający na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy Pzp odrzucił ofertę wykonawcy Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech albowiem wadium w/w wykonawcy zostało wniesione w sposób nieprawidłowy tj. w dniu 09.05.2017 r. o godz. 11:59, czyli po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty złożonej przez firmę WPRD GRAVEL Sp. z o.o. w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.


Ogłoszenia powiązane:
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.05.2017 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 70950 - 2017 z dnia 21.04.2017 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    0.512 MB
  • SIWZ.pdf    2.139 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
  • 2017-04-21_Ogloszenie_o_zam_nr_70950.pdf    0.138 MB