Ogłoszenie nr 500057873-N-2017 z dnia 14-11-2017 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa ul. Tamy Pędzichowskiej w Gdańsku"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 590470-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa ul. Tamy Pędzichowskiej w Gdańsku"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I/PN/184/2017/KW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadań oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego ww. zadania. Zakres zadań obejmuje odcinek ulicy Tama Pędzichowska od ul. Zawodzie w stronę Trasy Sucharskiego (wraz z wjazdem w ul. Zawodzie) - zakres zawarty w zał. nr 10 do SIWZ. 2. Program zadania obejmuje: ZADANIE 1: 1) rozbudowę oraz poszerzenie drogi poprzez ułożenie płyt drogowych (np. typu YOMB) na całej szerokości drogi, wraz z wjazdami na posesje; 2) wykonanie odwodnienia drogi do istniejących rowów wg warunków technicznych Gdańskich Wód, przebudowę rowów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia; 3) budowę oświetlenia wraz z zasilaniem energetycznym wzdłuż ul. Tama Pędzichowska; 4) elementy środowiska, gospodarkę drzewostanem, elementy małej architektury; 5) przebudowę istniejącego uzbrojenia i urządzenia terenu. ZADANIE 2: 6) przebudowę ogródków działkowych "Tęcza" w dostosowaniu do zmiany układu drogowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71355000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 42307.68
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: NERET s.c Jadwiga Zdroik i Maciej Waniewski
Email wykonawcy: jadwigazdroik@neret.com
Adres pocztowy: ul. Grodzka 13
Kod pocztowy: 80-841
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 89544.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89544.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89544.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 590470-N-2017 z dnia 20.09.2017 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert z dnia 25.10.2017 r.
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.09.2017 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalacznik_do_przetargu.zip    0.433 MB
  • SIWZ.pdf    1.851 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
  • 2017-09-20_Ogloszenie_o_zam_nr_590470-N-2017.pdf    0.127 MB