Gdańsk 14.11.2017


dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej”- I/PNE/198/2017/TK


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.


 1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 150 000,00 zł.

 2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.


Oferta nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto PLN

Minimalny okres gwarancji
(36 miesięcy)
Warunki płatności
Termin wykonania zamówienia

Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru ostatniej z części dokumentacji projektowej o

1

DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.
ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa

196 185,00

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

2

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1) Projektowanie i Nadzory
Jan Kłosowski, ul. Asesora 74,
80-119 Gdańsk;
2) MIPRO Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Michał Ruciński ul. Hallera 2/2,
84-200 Wejherowo

Adres do korespondencji:
ul. Asesora 74, 80-119 Gdańsk

131 610,00

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

3

WUPROHYD Sp. z o.o.
ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia

460 635,00

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

4

PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.
Ul. Kruczkowskiego 2
80-288 Gdańsk

366 540,00

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące


Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.01.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2018/S 025-054541 z dnia 07.02.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 2017/S 182-372838 z dnia 22.09.2017 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    53.762 MB
 • SIWZ.pdf    2.667 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.135 MB
 • 2017-11-03_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.04 MB
 • 2017-11-02_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.852 MB
 • 2017-10-27_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_realizacji_zamowienia_i_skladania_ofert.pdf .pdf    0.075 MB
 • 2017-10-27_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.071 MB
 • 2017-10-27_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    2.42 MB
 • 2017-10-11_Zamienny_zalacznik_nr_3_do_SIWZ.docx    0.118 MB
 • 2017-10-11_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przeslane_do_publikacji_w_DzUUE.pdf    0.075 MB
 • 2017-10-11_Odpowiedz_na_zapytanie_i_zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.128 MB
 • 2017-09-22_Ogloszenie_o_zam_nr_2017S_182-372838.pdf    0.072 MB