Gdańsk, 12.01.2018r.

BZP/61/2018/TK

Strona Internetowa DRMG


dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja chodników dla ulic Radosnej, Świbnieńskiej, Falcka Polonusa w ramach Programu budowy i modernizacji chodników – edycja 2018 – sygn. post. M/PN/264/2017/TK


 1. Część nr 1 zamówienia – „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji ulic: Radosnej, Świbnieńskiej”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części nr 1 niniejszego postępowania.


 1. W ramach części nr 1 zamówienia, Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez wykonawcę:

Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdańsk


 1. W postępowaniu w ramach części nr 1 złożono 4 (cztery) oferty, w ramach kryterium oceny ofert przyznano następują liczbę pkt.

  Oferta nr

  Nazwa (firma) i adres wykonawcy

  Liczba pkt.
  w kryterium cena - max.60 pkt

  Liczba pkt.
  w kryterium przedłużenie minimalnego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru ostatniej z części dokumentacji projektowej o - max.40 pkt

  Łączna liczba pkt.
  – max. 100 pkt.

  1

  Diogenes Studio Sp. z o.o.
  ul. Tysiąclecia 4, 80-430 Gdańsk

  37,02

  40

  77,02

  2

  Projektowanie i Obsługa Inwestycji
  Piotr Wojczal
  ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdańsk

  60,00

  40

  100,00

  3

  Pracownia Projektowa ESDROG
  Rafał Rosengart
  ul. Działkowa 9A, 83-115 Swarożyn

  16,32

  40

  56,32

  4

  PROFIL Filip Sobiczewski
  ul. Gałczyńskiego 17B/1
  81-587 Gdynia

  45,42

  40

  85,42 2. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


 1. Część nr 2 zamówienia – „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji ulicy Falcka Polonusa”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art.92 ust. 2 ustawy Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części nr 2 niniejszego postępowania.


 1. W ramach części nr 2 zamówienia, Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez wykonawcę:

Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdańsk

 1. W postępowaniu w ramach części nr 2 złożono 4 (cztery) oferty, w ramach kryterium oceny ofert przyznano następują liczbę pkt.

Oferta nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt.
w kryterium cena - max.60 pkt

Liczba pkt.
w kryterium przedłużenie minimalnego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru ostatniej z części dokumentacji projektowej o - max.40 pkt

Łączna liczba pkt.
– max. 100 pkt.

1

Diogenes Studio Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 4, 80-430 Gdańsk

55,28

40

95,28

2

Projektowanie i Obsługa Inwestycji
Piotr Wojczal
ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdańsk

60,00

40

100,00

3

Pracownia Projektowa ESDROG
Rafał Rosengart
ul. Działkowa 9A, 83-115 Swarożyn

24,00

40

64,00

4

PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Gałczyńskiego 17B/1
81-587 Gdynia

47,63

40

87,63


3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.02.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 632680-N-2017 z dnia 14.12.2017 r.
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.12.2017 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    3.164 MB
 • SIWZ.pdf    2.022 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.104 MB
 • 2017-12-14_Ogloszenie_o_zam_nr_632680-N-2017.pdf    0.137 MB