19/01/2018    S13    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane

2018/S 013-024776

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
000168372
ul. Żaglowa 11
Gdańsk
80-560
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
Tel.: +48 583205100
E-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl
Faks: +48 583205105
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.drmg.gdansk.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku oraz trasy rowerowej od Węzła Elbląska do granicy Miasta Gdańska.

Numer referencyjny: I/PNE/212/2017/TK
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku - Sobieszewie oraz trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania

Z ul. Elbląską (pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w Sekcji II.1.1.).

2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 (dwóch) części.

2.1. Część nr 1 - "Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku - Sobieszewie";

2.2. Część nr 2 - "Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską".

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 4 411 689.15 PLN / Najdroższa oferta: 4 411 689.15 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku - Sobieszewie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162
45233120
45111200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Celem zadania jest budowa brakującego odcinka drogi rowerowej oraz poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

2. Realizacja inwestycji przewidziana jest na działkach ewidencyjnych nr 179, 237, 240/3, 244, 253/4, 253/5, 254/2, 254/6, 254/8, 255, 289, 290, 292/3, 299/38, 300, 301/8, 305, 312/4, 299/37, 414, 241/6, 242/1, 291/1, 292/5, 292/7, 292/8, 309/1, 415, 416, 245/9, 253/1, 254/1, 254/7, 256/1, 257/1, 260/1, 293/1, 294/1, 295/1, 296/1, 312/1, obr. 0140 117/72, 118/3, 237, 238, 84/3, 117/197, 117/199 obr. 0141 położonych w Gdańsku - Sobieszewie.

3. Realizacja zamówienia obejmuje budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku, drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku około 4,4 km od skrzyżowania z ul. Przegalińską do skrzyżowania z ul. Pohoreckiego w tym:

1) budowę dwukierunkowej drogi rowerowej;

2) przebudowę skrzyżowania ulic Turystycznej i ul. Przegalińskiej;

3) budowę odcinków chodników;

4) budowę peronów autobusowych;

5) przebudowę zjazdów;

6) budowę odcinków murów oporowych;

7) zagospodarowanie wód deszczowych w niezbędnym zakresie wynikającym z budowy drogi rowerowej;

8) budowę urządzeń organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome/;

9) przebudowę i budowę oświetlenia drogowego;

10) przebudowę lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu tj.: kanalizacji sanitarnej, wodociągów, gazu, teletechniki, energetyki -

W zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;

11) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji;

12) rozbiórkę odcinków istniejących jezdni;

13) rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją;

14) przebudowę /regulację wysokościową wybranych ogrodzeń/ /bram/furtek do przyległych nieruchomości;

15) wykonanie dodatkowego oznakowania trasy R10 jako trasy o znaczeniu międzynarodowym - w zakresie opisanym w dok. projektowej jako "orientacja 8 i 9";

16) wykonanie nasadzeń zastępczych drzew.

4. Zakres rzeczowy Części nr 1 zamówienia:

1) roboty przygotowawcze;

2) karczowanie drzew i krzewów;

3) roboty rozbiórkowe;

4) roboty ziemne;

5) roboty drogowe w tym:

a) budowa drogi rowerowej o szer. 3,0 m.;

b) budowa peronów przystankowych;

c) budowa zjazdów, dojść;

d) montaż oznakowania;

6) przebudowa skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Przegalińskiej na mini rondo;

7) budowa murów oporowych;

8) przebudowa oświetlenia ulicznego;

9) przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej;

10) nasadzenia zieleni wraz z pielęgnacją drzew i krzewów oraz trawników.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości dla I i II przedmiotu odbioru / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R10 Gdańsk.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162
45233120
45111200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Planowana inwestycja ma na celu wybudowanie trasy rowerowej częściowo z wykorzystaniem istniejącego układu ulicznego a częściowo nowej, zapewnienie jej ciągłości oraz oznakowanie jej zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

2. Realizacja inwestycji przewidziana jest na działkach ewidencyjnych obręb 0115 działki: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 102/11, 103/2, 103/1, 104/4, 168/2, 282, 295, 314, 315, obręb 0116 działki: 115, 116, 119, 145, 134, 147,obręb 0301 działki: 195/2, 285/7 w dzielnicy Rudniki.

3. Realizacja zamówienia obejmuje budowę trasy rowerowej, która stanowić będzie odcinek szlaku rowerowego o znaczeniu międzynarodowym R10 oraz Wiślanej Trasy Rowerowej R9. Przebiegać będzie częściowo po wydzielonych torach ruchu wzdłuż istniejących dróg a częściowo wzdłuż nowych ścieżek rowerowych, które będą pełniły rolę drogi serwisowej w tym:

1) budowę wydzielonej drogi rowerowej;

2) budowę obiektu mostowego nad Kanałem Rudniki w formie kładki dla rowerów;

3) budowę zjazdu do budynku obsługującego komorę K2;

4) budowę przejazdu rowerowego przez ul. Tama Pędzichowską wraz z budową progów zwalniających dla pojazdów;

5) budowę urządzeń organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome/;

6) przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;

7) przebudowę sieci gazowej;

8) przebudowę sieci elektroenergetycznych.

4. Zakres rzeczowy Części nr 2 zamówienia:

1) roboty przygotowawcze;

2) roboty rozbiórkowe;

3) roboty ziemne;

4) roboty drogowe w tym:

5) budowa trasy rowerowej o szer. 3,0 m.;

6) budowa zjazdów, progów zwalniających;

7) wykonanie nakładek bitumicznych na istn. drogach;

8) montaż oznakowania;

9) roboty konstrukcyjne - budowa obiektu mostowego w formie kładki dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pojazdów służb komunalnych;

10) Przebudowę sieci gazowej DN160;

11) przebudowę sieci kanalizacji deszczowej - budowa wpustu i przykanalika.

12) przebudowa sieci elektroenergetycznych Sn 15kV.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości dla I i II przedmiotu odbioru / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R10 Gdańsk.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2017/S 190-388309
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
WPRD GRAVEL Sp. z o.o.
Żaglowa 2
Gdańsk
80-560
Polska
Tel.: +48 583431055
E-mail: wprdgravel@wprdgravel.pl
Faks: +48 583431010
Kod NUTS: PL634

Adres internetowy:www.wprdgravel.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELGRUNT" Marian Mielewczyk
Starochwaszczyńska 64
Gdynia
81-571
Polska
Tel.: +48 586296643
E-mail: elgrunt@elgrunt.pl
Faks: +48 586296644
Kod NUTS: PL634

Adres internetowy:www.elgrunt.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 420 029.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 426 377.65 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej są:

- odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

- skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2018

Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja o unieważnieniu cz. 1 postępowania z dnia 18.12.2017 r.
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.11.2017 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 z dnia 28.12.2017 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 2017/S 190-388309 z dnia 29.09.2017 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    557.143 MB
 • SIWZ.pdf    14.945 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.docx    0.136 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.169 MB
 • 2017-11-22_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.308 MB
 • 2017-11-09_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.047 MB
 • 2017-11-09_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.071 MB
 • 2017-11-07_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.569 MB
 • 2017-11-06_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.046 MB
 • 2017-11-06_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.073 MB
 • 2017-10-26_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.042 MB
 • 2017-10-04_Ogloszenie_o_zam_190-388309.pdf    0.088 MB