19/01/2018    S13    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2018/S 013-026148

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
000168372
ul. Żaglowa 11
Gdańsk
80-560
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
Tel.: +48 583205100
E-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl
Faks: +48 583205105
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.drmg.gdansk.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi".

Numer referencyjny: I/PNE/249/2017/MK
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla "Budowy węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi".

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 208 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres rzeczowy zadania wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:

- przebudowę infrastruktury komunikacyjnej służącej do usprawnienia funkcjonowania węzła integracyjnego Osowa, która obejmuje przebudowę istniejącej pętli autobusowej wraz z niezbędną drogą dojazdową przy budynku dworca PKP/PKM Gdańsk Osowa w ciągu ulicy Barniewickiej.

Przebudowa pętli autobusowej:

- pojemność dla 3 linii kończących trasę,

- przystanki - układ kierunkowy dla linii przelotowych,

- wiaty z zintegrowanymi tablicami SIP,

- wykonanie dwuwariantowej koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania parkingu dla rowerów na około 100 miejsc (dwie różne lokalizacje), celem procedowania przyszłego projektu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla poszczególnych opracowań projektowych liczonego od daty odbioru danego opracowania projektowego. / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPO Woj. Pomorskie. na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 Mobilność. Działanie 09.1 Transport miejski. Poddziałania 09.01.1. - Transport miejski - mechanizm ZIT.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Niniejsze zmówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.09.01.01-22-0008/17-00.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
190008942
ul. Jana Uphagena 27
Gdańsk
80-237
Polska
Tel.: +48 583414011
E-mail: ofertowanie@bpk.com.pl
Faks: +48 583418946
Kod NUTS: PL634

Adres internetowy:http://www.bpbk.com.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 204 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 208 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej są:

- odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

- skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2018

Ogłoszenia powiązane:
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.12.2017 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 2017/S 208-430858 z dnia 27.10.2017 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.12.2017 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.56 MB
  • SIWZ.pdf    2.392 MB
  • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.178 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.243 MB
  • 2017-11-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.035 MB
  • 2017-10-30 Ogloszenie o zam nr 208-430858.pdf    0.072 MB