Gdańsk, 13.02.2018 r.

BZP/185/2018/TK


Strona Internetowa DRMG


dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych – ulica Emilii Hoene” - M/PN/012/2018/TK


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 1. Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez wykonawcę:
  ASPERGO Maciej Dziechciński ul. Lesoki 7, 84-207 Bojano

 2. W postępowaniu złożono 3 oferty, które otrzymały w ramach kryterium oceny ofert następują liczbę pkt.

Oferta nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt.
w kryterium cena - max.60 pkt

Liczba pkt.

w kryterium przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości - max.40 pkt

Łączna liczba pkt.

max. 100 pkt.

1

ARAT Firma Ogólnobudowlana
Krzysztof Makurat
Staniszewo 26, 83-328 Sianowo

47,14

40

87,14

2

ASPERGO Maciej Dziechciński
ul. Lesoki 7, 84-207 Bojano

60,00

40

100,00

3

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
adres do korespondencji:
ul. Limbowa 17, 80-175 Gdańsk

37,22

40

77,22


 1. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.02.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500044433-N-2018 z dnia 01.03.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 506450-N-2018 z dnia 17.01.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.09 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    14.965 MB
 • SIWZ.pdf    3.094 MB
 • 2018-01-23_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.034 MB
 • 2018-01-17_ogloszenie_o_zam_nr-506450-N-2018.pdf    0.116 MB