Ogłoszenie nr 500033659-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510924-N-2018
Data: 29/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: "III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków: O udzielenie zamówienia dla części nr 1 i części nr 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 zł"
W ogłoszeniu powinno być: "III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości: a) dla części 1 zamówienia co najmniej 50 000 zł, b) dla części 2 zamówienia co najmniej 100 000 zł."

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: "III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia dla części nr 1 i części nr 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem roboty w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych lub sportowych o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 200 000 zł brutto. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) dla części nr 1 zamówienia: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej, b) dla części nr 2 zamówienia: - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej, - kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. *Kierownik budowy / kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe"
W ogłoszeniu powinno być: "III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia dla części nr 1 i części nr 2 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem roboty w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych lub sportowych o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 200 000 zł brutto. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) dla części nr 1 zamówienia: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej, b) dla części nr 2 zamówienia: - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej. *Kierownik budowy / kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe"

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: "Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-21, godzina: 11:00"
W ogłoszeniu powinno być: "Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-26, godzina: 12:00"


Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500027122-N-2018 z dnia 09.02.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia numer: 500086231-N-2018 z dnia 19.04.2018 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 postępowania. z dnia 23.03.2018 r.
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.02.2018 r.
 • Informacja o unieważnieniu cz. 1 postępowania z dnia 27.02.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 510924-N-2018 z dnia 29.01.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    63.548 MB
 • SIWZ.pdf    4.831 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.058 MB
 • 2018-02-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.059 MB
 • 2018-02-14_Odpowiedzi_na_zapytania_2.zip    0.58 MB
 • 2018-02-14_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    0.031 MB
 • 2018-02-06_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.042 MB
 • 2018-01-31_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.037 MB
 • 2018-01-29_Ogloszenie-o_zam_nr_510924-N-2018.pdf    0.124 MB