BZP-II/379/2018/MK Gdańsk 17 .04.2018r.

STRONA INTERNETOWA DRMG

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny I/PN/049/2018/MK na: Oświetlenie lampami LED odcinka ul. Zawodzie, w ramach zadania: Ciemno i strasznie, Budżet Obywatelski 2017.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ?ustawą Pzp?, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 1. Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy:

P&K LED Piotr Sobór
ul. Świtezianki 8/41
91-496 Łódź


Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ i uzyskała największą łączną liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów (100 punktów). 1. Wykonawca, który złożył ofertę, otrzymał w kryteriach oceny ofert następującą liczbę punktów.


Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium : Cena ?
(max 60 pkt.)

Liczba pkt. w kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości ?
(max 40 pkt.)


RAZEM pkt.
w kryteriach -
(max 100 pkt.)

1.

Przedsiębiorstwo VOLFRAM
Mokrzycki Podgórski
Spółka Jawna
ul. Swarzewska 16
84-103 Łebcz

40,66

40,00

80,66

2.

Fima Usługowa PROTEL Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 20
84-242 Luzino

NIE PODLEGA OCENIE

NIE PODLEGA OCENIE

NIE PODLEGA OCENIE

3.

P&K LED Piotr Sobór
ul. Świtezianki 8/41
91-496 Łódź

60,00

40,00

100,00

4.

ASPERGO Maciej Dziechciński
ul. Lesoki 7
84-207 Bojano

NIE PODLEGA OCENIE

NIE PODLEGA OCENIE

NIE PODLEGA OCENIE

5.

SP-INSTAL
Sebastian Przepiórski
ul. Długa 6/5
95-100 Zgierz

NIE PODLEGA OCENIE

NIE PODLEGA OCENIE

NIE PODLEGA OCENIE

6.

Konsorcjum firm
Lider Konsorcjum
ENERGO PROJEKT
Arkadiusz Wiszniewski
ul. Myśliwska 17/2
80-126 Gdańsk

Partner Konsorcjum
MAREL
Marcin Szczęsny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdańsk

58,49

40,00

98,49

7.

"ELBUDREM"
Józef i Andrzej Jarząbkowski Sp. j.
ul. Maszynowa 32
80-298 Gdańsk

52,88

40,00

92,88

8.

Automix Energetyka Sp. z o.o.
ul. Narwicka 21C
80-557 Gdańsk

53,25

40,00

93,25 1. Informacja o Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500046786-N-2018 z dnia 05.03.2018 r.
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.03.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 518970-N-2018 z dnia 15.02.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500121255-N-2018 z dnia 30.05.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    87.995 MB
 • SIWZ.pdf    2.615 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.12 MB
 • 2018-03-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.045 MB
 • 2018-03-05_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.034 MB
 • 2018-02-15_Ogloszenie_o_zam_nr_518970-N-2018.pdf    0.191 MB