Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

Tel. 58 320 51 00 fax. 58 320 51 05

e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Gdańsk, dnia 17.04.2018r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. I/PN/038/2018/KW, na zadanie pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej przy Al. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku - etap II."

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy:

GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer

ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała największą ilość punktów.

2.Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą liczbę punktów.
Nr oferty
Nazwa (firma),adres wykonawcy


Liczba pkt

w kryterium :

cena - max. 60 pkt

Liczba pkt

w kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej

-max.40 pkt

Łączna

liczba pkt

max. 100 pkt1.

PNIEWSKI Architekci Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 79/3

81-389 Gdynia


33,55

40,00

73,55

2.

GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.

Tomasz Białoszewski,

Grzegorz Pacer

ul. Pamiątkowa 2/37

61-512 Poznań


60,0040,001003.

Diogenes Studio Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 4

80-351 Gdańsk


22,12


40,00


62,123. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w ramach niniejszego postępowania.

Ogłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 515995-N-2018 z dnia 08.02.2018 r.
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500101285-N-2018 z dnia 09.05.2018 r.
  • Informacja z otwarcia ofert. z dnia 21.02.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    21.574 MB
  • SIWZ.pdf    2.408 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
  • 2018-02-08_Ogloszenie_o_zam_nr_515995-N-2018.pdf    0.183 MB