Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

Tel. 58 320 51 00 fax. 58 320 51 05

e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

Gdańsk, dnia 17.04.2018r.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. I/PN/051/2018/KW pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap.Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania, w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Trzy oferty złożone w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy
Pzp tj.
Wykonawcy nie wyrazili zgody, o której mowa w art. 85 ust 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.Ogłoszenia powiązane:
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.03.2018 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 517794-N-2018 z dnia 13.02.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    135.404 MB
  • SIWZ.pdf    3.193 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.049 MB
  • 2018-02-13_Ogloszenie_o_zam_nr_517794-N-2018.pdf    0.197 MB