Gdańsk 15.05.2018 r.


STRONA INTERNETOWA DRMG
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTdotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa sieci teleinformatycznej w Kunszcie Wodnym w Gdańsku - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerowej oraz telefonii IP – I/PN/114/2018/EPDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.


1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: 480.000,00 zł brutto.


2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.Numer oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji jakości dla I przedmiotu odbioru

Minimalny okres gwarancji jakości dla II przedmiotu odbioru

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości dla II przedmiotu odbioru

Doświadczenie architekta rozwiązań sieciowych tj. osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia i mającej znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

QUMAK S. A.
Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa

441 840,60 zł

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

36 miesięcy od daty odbioru końcowego

0 miesięcy

Wykazany architekt rozwiązań sieciowych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie trzy usługi, z których każda obejmowała swoim zakresem wykonanie projektu sieci komputerowej lub teleinformatycznej wraz z doborem odpowiednich urządzeń sieciowych oraz sprawowaniem nadzoru nad uruchomieniem i dostosowaniem sieci do potrzeb użytkownika, o wartości jednostkowej każdej usługi równej lub wyższej niż 200 000 zł brutto

Zgodnie
z SIWZ

Ogłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 551025-N-2018 z dnia 26.04.2018 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 30.05.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    11.637 MB
  • SIWZ.pdf    3.213 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.045 MB
  • 2018-05-30_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.036 MB
  • 2018-05-10_Zmiana_tresci_SIWZ_z_zalacznikiem.zip    0.508 MB
  • 2018-05-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.287 MB
  • 2018-04-26_Ogloszenie_o_zam_nr_551025-N-2018.pdf    0.173 MB