Ogłoszenie nr 500118448-N-2018 z dnia 28-05-2018 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: Przeprowadzenie badań archeologicznych dla zadania pn. "Dom Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532164-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie badań archeologicznych dla zadania pn. "Dom Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I/PN/080/2018/MD
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań archeologicznych dla zadania pt. "Dom Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki", z lokalizacją w dzielnicy Gdańsk - Śródmieście przy ul. Sierocej. Zamówienie obejmuje dwa etapy badań: - Etap 1 - teren przeznaczony pod odbudowę tzw. pawilonu ogrodowego - Etap 2 - teren przeznaczony pod odbudowę budynku dawnej szkoły.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71351914-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 240000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Robert Krzywdziński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DANTISCUM Pracownia Badań Archeologicznych Robert Krzywdziński
Email wykonawcy: dantiscum@dantiscum.pl
Adres pocztowy: ul. Łąkowa 60 a/27
Kod pocztowy: 80-769
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 295200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 295200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 295200
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 532164-N-2018 z dnia 16.03.2018 r.
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.03.2018 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 30.04.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    725.62 MB
  • SIWZ.pdf    1.843 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.043 MB
  • 2018-03-16_Ogloszenie_o_zam_nr_532164-N-2018.pdf    0.2 MB