Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ci±gu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Ja¶kowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Zielony Staw – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji projekt z Budżetu Obywatelskiego 2016, polegaj±cy na zagospodarowaniu terenu przy zbiorniku wodnym w pobliżu ulic Potęgowskiej i Leszczynowej.
Miejsce służyć będzie jako teren rekreacyjny dla pobliskich dużych osiedli (m. in. Zielone, Zielone 2, Dolina Potęgowska, Leszczynowe, Jabłoniowa).
Mieszkańcy południowej części Gdańska zyskają zagospodarowane miejsce zielone nad wod±, które posłuży im jako teren rekreacyjny, gdzie będzie można spędzać czas wolny na powietrzu.
Celem realizacji jest zakup i posadowienie następujących elementów zagospodarowania terenu:
- ławek,
- altany grillowej wraz z wyposażeniem,
- elementy siłowni "pod chmurką"
oraz utworzenie miejsca na ognisko.

Stan przed rozpoczęciem realizacjiAktualizacja 3.10.2017 r.

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację zadania polegającego za zagosodarowaniu terenu wokół Zielonego Stawu. Zgodnie z podpisanym dokumentem Wykonawca robót - Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz - na wykonanie zadania ma czas do 29 grudnia br.Aktualizacja 31.07.2017 r.

W dniu 21 lipca br. DRMG z uwagi na brak środków unieważniła w/w postępowanie Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj±cy podał kwotę, jak± zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 210 000 zł brutto. W terminie przeznaczonym na składanie ofert tj. do dnia 18.07.2017 r. do godz. 13:00 wpłynęły dwie oferty: Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z cen± brutto 500 023,56 zł oraz FB-JELCZ Sp. z o.o. z ceną brutto 906 458,57 zł.
Zamawiaj±cy nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty złożonej przez firmę Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz w zwi±zku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

28 lipca DRMG ponownie ogłosiła przetarg na realizację zamówienia, otwarcie ofert zaplanowano na środę 16 lipca. Zakończenie prac przewiduje się na koniec br.


Aktualizacja 05.07.2016 r.

30 czerwca DRMG ogłosiła przetarg nieograniczony maj±cy na celu wyłonienie wykonawcy robót dla zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego. Zamówienie realizowane jest na podstawie projektu
sporządzonego przez firmę PRO INVEST Sp. z o.o. z siedzib± w Sopocie.

Zgodnie z przedmiotem zamówienia realizacja zadania polegać będzie na zagospodarowaniu terenu wokół Zielonego Stawu. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy:
A. Wykonanie ci±gów pieszych,
B. Wykonanie altany piknikowej oraz miejsca do grilla,
C. Dostawa i montaż Urządzeń siłowni zewnętrznej fitness oraz street workout,
D. Wykonanie urz±dzeń małej architektury,
E. Wykonanie nawierzchni bezpiecznych oraz pozostałych nawierzchni pod elementami
zagospodarowania terenu ujętych w projekcie,
F. Nasadzenia zieleni.

Planowany termin otwarcia ofert przypada na wtorek, 18 lipca. Wybrany w postępowaniu wykonawca na realizację zamówienia będzie miał czas do końca listopada br.


Aktualizacja 15.11.2016 r.

10 marca br. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego. Wybrany w postępowanie wykonawca - pracownia projektowa PRO INVEST - na opracowanie projektu miał czas do 15 czerwca 2016 r.

Po uzyskaniu dokumentacji projektowej Zamawiający przystąpił do pozyskania wymaganych uzgodnień oraz wszelkich decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia realizacji. W związku z powyższym faza realizacji zadania przypada na koniec roku. Niestety, przeprowadzone w trybie do 30 tys. Euro, zamówienie publiczne mające na celu wyłonienie wykonawcy robót, nie przyniosło rozstrzygnięcia, gdyż jedyna złożona w postępowaniu oferta na kwotę 276 873 zł przekroczyła zaangażowane środki o 152 373 zł. Kwota zaproponowana przez Wykonawcę przekroczyła próg zamówienia poza ustawą, dlatego też konieczne jest przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w którym czas na wyłonienie wykonawcy robót wynosi ok. miesiąca. Dlatego też powierzone do realizacji zadanie zostanie zrealizowane w I połowie 2017 r. w pełnym zakresie.

W ramach zadania wykonane zostaną :
• Ciągi piesze,
• Elementy małej architektury i urządzenia siłowni zewnętrznej,
• Altana grillowa,
• Nasadzenia zieleni.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski