Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Stworzenie części rekreacyjno – sportowej z siłownią na ...

Projekt zakłada stworzenie części rekreacyjno – sportowej z siłownią na świeżym powietrzu na terenie przy „Gaju Ojców” – miejscu, które tworzą drzewa sadzone każdego roku, dla upamiętnienia narodzin małych gdańszczan; w okolicy bloku Orła Białego, stawku i bloku Pomorska 82. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy otrzymają swobodny dostęp do bazy rekreacyjnej. Ponadto miejsce to będzie sprzyjać integracji oraz wpływać na dobre samopoczucie mieszkańców i pozytywne postrzeganie okolicy.

Program zadania obejmuje wyposażenie terenu w nowe elementy zagospodarowania dla dorosłych i dzieci:

- dostawa z montażem urządzeń sportowych i rekreacyjnych tj.: rowerek, stoper, narciarz biegowy, wahadło, motyl, wioślarz, ławka do ćwiczeń mięśni uda, stół do tenisa stołowego, stół do gry w szachy z ławką, ławka betonowa, grill, betonowy kosz na śmieci, regulamin placu i siłowni.

Zakres prac obejmuje również m.in.:

- nasadzenie zieleni, roślinności,
- wykonanie ogrodzenia.

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Realizacja robót nastąpi w 2017 r.

Stan przed rozpoczęciem realizacji
Aktualizacja 03.08.2017 r.

DRMG ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację siłowni zewnętrznej przy ul. Pomorskiej, jako kontynuację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Teren, na którym będzie zlokalizowana projektowana inwestycja jest położony w Gdańsku przy ulicy Pomorskiej 82. Roboty będą prowadzone w okolicach stawu nr 3 (działka nr 194/4 obręb 15).

Realizacja zadania składa się z wprowadzenia elementów małej architektury tworzących siłownię, plac zabaw dla dzieci.

Planowane zagospodarowanie terenu:
Powierzchnia siłowni na wolnym powietrzu: 250 m2;
Powierzchnie chodników: 1000 m2;
Tereny zielone lub powierzchnia biologicznie czynna: 1115 m2.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Branża drogowa:
- Przebudowa istniejącego chodnika – 147,76 m długości
- Budowa nowego odcinka chodnika – 54,85 m długości
- Przebudowa istniejącego chodnika – 71,82 m długości
- Przebudowa istniejącego chodnika – 80,81 m długości
2) Obiekty tworzące siłownię na wolnym powietrzu (8 urządzeń sportowo-rekreacyjnych);
3) Obiekty tworzące plac zabaw dla dzieci (4 urządzenia rekreacyjno-sportowe);
4) Mała architektura.
5) Adaptacja istniejącej zieleni; nasadzenia krzewów.

Planowany termin otwarcia ofert przypada na 22 sierpnia. Wybrany w postępowaniu wykonawca na realizację zadania ma czas do 20.11.2017 r.

Aktualizacja 30.12.2016 r.

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Realizacja robót nastąpi w 2017 r.


Aktualizacja 6.12.2016 r.

26 października br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie poza ustawą (zapytanie ofertowe zostało wysłane do 4 Wykonawców) na realizację przedmiotowego zadania. W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, postępowanie zostało unieważnione.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski