Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce w ramach BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Za...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Pusty Staw - Stogi- sport, rekreacja i wypoczynek - BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pa...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy ...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Stryjewskiego...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m w...
Aktualizacja: 2018-02-22


Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.

Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie zapewni bezpieczne i sprawne połączenie wyspy ze stałym lądem. W ramach zadania wybudowane zostaną również dojazdy, przebudowane zostaną dwa skrzyżowania wraz z układem drogowym w rejonie projektowanego mostu.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1. Budowę mostu zwodzonego o łącznej rozpiętości przęseł zwodzonych 59,50 m o następujących parametrach:
• Długość obiektu - 173 m
• Długość obiektu ze skrzydłami - 181,50 m
• Rozpiętości teoretyczne przęseł dojazdowych – 2x25 m + 2x25 m
• Rozpiętość teoretyczna przęseł zwodzonych – 59,5m
• Szerokość ustroju niosącego – 14,92 m w tym: szerokość jezdni 7 m; szerokość jednostronnego ciągu pieszego 2,0 m; szerokość ścieżki rowerowej 2,4 m.
• Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030
• Kąt ukosu z rzeką Martwa Wisła- 93 stopni
• Światło poziome przęsła żeglownego z uwzględnieniem prowadnic 50 m
• Światło pionowe przęseł żeglownych bez otwierania 4 m ponad poziom wysokiej wody żeglownej i 5 m ponad poziom wody średniej
• Czas otwierania obu przęseł 150 sekund.

2. Budowę odcinka drogi o długości ok. 900 m droga klasy G;
3. Budowę budynku obsługi mostu;
4. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i DW 501;
5. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Sobieszewskiej – Łąkowej – Piaskowej;
6. Przebudowę odcinków ulic dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania DW 501 i prawidłowej obsługi przyległych terenów;
7. Budowę odcinków ciągów pieszych i rowerowych;
8. Budowę urządzeń organizacji ruchu;
9. Budowę przystanków komunikacji zbiorowej i miejsc postojowych;
10. Budowę i przebudowę ogrodzeń;
11. Budowę systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej;
12. Budowę i przebudowę oświetlenia;
13. Przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia;
14. Budowę umocnień brzegów Martwej Wisły;
15. Gospodarkę zielenią (wycinki i nasadzenia);
16. Roboty rozbiórkowe – likwidacja istniejącej przeprawy pontonowej i promowej, obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, odcinków istniejącej jezdni;Aktualizacja 07.02.2018 r.


W odniesieniu do sytuacji związanej z odstąpieniem partnera konsorcjum Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji (z dnia 2 lutego 2018 r.) od Umowy na wykonanie zamówienia pn. "Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie" ("Zadanie"), zawartej z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska oraz odstąpieniem Spółki od umowy konsorcjum i porozumień wykonawczych informujemy, że prace na budowie mostu zwodzonego są kontynuowane, a pozostali członkowie konsorcjum Metrostav a.s. oraz Vistal Infrastructere Sp. z o.o. deklarują kontynuację kontraktu.

Partner konsorcjum Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") odpowiedzialny był za wykonanie konstrukcji stalowej obiektu w tym zwodzonych przęseł mostu. Konstrukcja zwodzonych przęseł mostu została wykonana w 85% i znajduje się na terenie stoczni Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji („Spółka”).

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w imieniu pozostałych członków konsorcjum, wystąpiła do Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji, o wydanie pozostających na terenie spółki elementów konstrukcyjnych zwodzonych przęseł mostu. Obecnie czekamy na odpowiedź Vistal Gdynia S.A. dotyczącą wydania konstrukcji, która umożliwi podjęcie dalszych działań koniecznych
do realizacji kontraktu.

Budowa mostu zwodzonego podzielona jest na trzy główne obszary.

• pierwszy obejmuje infrastrukturę zewnętrzną, czyli drogową oraz sieciowo-instalacyjną.

• drugi związany jest z obsługą, czyli wykonaniem budynku sterowni odpowiedzialnej
za obsługę mostu.

• trzeci, najważniejszy i zarazem najtrudniejszy obszar prac obejmuje wszystkie prace prowadzone na wodzie, czyli m.in. wykonanie podpór stałych oraz komór zawierających elementy hydrauliczne, które są odpowiedzialne za podnoszenie części ruchomych mostu.

Roboty związane z instalacją sieciową, jak i umacnianiem nabrzeża zostały już zakończone, poza obszarem, który będzie trzeba wzmocnić po demontażu starego mostu pontonowego. Roboty drogowe związane z budową nowego układu drogowego również zmierzają ku końcowi. Bez opóźnień realizowany jest również drugi obszar związany z budową budynku sterowni, w którym trwają prace wykończeniowe.

Najtrudniejszym technologicznie etapem jest realizowana obecnie budowa dwóch komór usytuowanych na torze wodnym. Na nich będą osadzone sterowniki i siłowniki hydrauliczne odpowiedzialne za poruszanie elementami ruchomymi mostu.

Do wykonania pozostało zakończenie produkcji i montaż przęseł zwodzonych, montaż hydrauliki mostu, a także montaż wyposażenia mostu (barierki, wpusty, dylatacje, instalacje elektryczne, teletechniczne i deszczowe na moście), wykonanie robót drogowych w zakresie nawierzchni w tym ułożenie ostatniej warstwy ścieralnej na całym zakresie drogowym, a także ułożenie masy na ścieżkach rowerowych. Wykonanie automatyki i sterowania mostu oraz przeprowadzenie prób i odbiorów mostu zwodzonego, rozbiórkę istniejącego mostu wraz z infrastrukturą drogową przy moście pontonowym oraz przebudowę nabrzeża rzeki po rozbiórce mostu pontonowego.

Termin zakończenia robót, zgodnie z zawartym aneksem, przypada na koniec kwietnia 2018 r. Ze względu stan zaangażowania robót i konieczność dokończenia stalowej konstrukcji mostu, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia kontraktu do końca czerwca 2018 r.


Aktualizacja, 10.01.2018r.

Realizacja budowy mostu przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie przedłuży się do kwietnia 2018 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała aneks wydłużający termin realizacji robót do 30.04.2018 r. Jeśli prace przebiegać będą zgodnie z założeniami nowy most zostanie oddany do użytku w czerwcu 2018 roku.

Od strony Wiślinki prowadzone są prace brukarskie, trwa układanie chodników. Została położona masa wiążąca i został wykonany wjazd na most pontonowy. Pod koniec roku 2017 został wznowiony ruch ulicą Nadwiślańską. Kolejna zmiana organizacyjna planowana jest dopiero w marcu 2018 r. Od strony Wyspy Sobieszewskiej zostało wykonane rondo w zakresie warstwy wiążącej. Na Turystycznej zostały wykonane bruki oraz podbudowa na zatoce postojowej.

Obecnie wykonywane jest umocnienie z kamieni skarpy od strony Wiślinki. Prace zakończone zostaną do końca stycznia 2018 roku. Do zrealizowania pozostanie część pod mostem pontonowym. Na teren budowy przywieziono wsporniki, które będą wykorzystane w II etapie betonowania części mostu. Zabetonowano część fundamentów podpór. Na ukończeniu są prace związane z zasypką przyczółka.

Zamontowano fundamenty do słupów i szafy elektryczne od strony Wiślinki i od strony Wyspy Sobieszewskiej. Na teren budowy został dostarczony agregat prądotwórczy. Został on posadowiony i zamontowany wraz z płytą.


Aktualizacja 13.12.2017 r.

Od najbliższego piątku (15.12.2017) od godz. 18:00, do poniedziałku (18.12.2017 r), do godziny 4:00, planowane jest zamknięcie mostu pontonowego łączącego Wiślinkę z Wyspą Sobieszewską. W tym czasie nie będzie możliwości korzystania z mostu pontonowego przez pojazdy, natomiast ruch pieszy zostanie dopuszczony. W związku z powyższym wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych obsługujących Wyspę Sobieszewską (szczegóły www.ztm.gda.pl).

Całkowite zamknięcie przejazdu przez most pontonowy spowodowane jest koniecznością wykonania m.in. rozbiórki istniejącej drogi, wykonaniem nasypów dla najazdu na nowy most, a także ułożenia warstw podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej najazdu. Z uwagi na planowany zakres robót, z przyczyn technologicznych nie ma możliwości okresowego udostępnienia przejazdu przez most pontonowy. Dodatkowo planowane na 15-18 grudnia roboty muszą być realizowane przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Z uwagi na ograniczoną działalność wytwórni mas bitumicznych w okresie zimowym, termin wprowadzenia planowanej zmiany w organizacji ruchu nie może ulec przesunięciu. Wytwórnie mas bitumicznych w okresie świątecznym i poświątecznym mają przerwę technologiczną, a ponowne uruchomienie produkcji uzależnione jest od warunków atmosferycznych i może nastąpić jedynie przy plusowych temperaturach.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicy prowadzonych robót!


mapa poglądowa objazduAktualizacja 20.10.2017 r.


Ul. Nadwiślańska od 23.10.2017 r. w związku kontynuacją robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie”. Wykonawca informuje o planowanym na dzień 23.10.2017 wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu. Zmiana będzie polegała na zamknięciu skrzyżowania i pętli autobusowej po stronie wyspy Sobieszewskiej i skierowaniu ruchu objazdowego do ul. Nadwiślańskiej przez ul. Turystyczną, Tęczową, Sobieszewską i Jodową (organizacja sprzed okresu wakacyjnego). Przystanki autobusowe zostaną przeniesione z istniejącej pętli na ul. Turystyczną. Taka organizacja ruchu potrwa do końca roku.

mapa poglądowa ZTMAktualizacja 16.10.2017 r.

Na budowie mostu rozpoczęto wykonywanie murów oporowych z gruntu zbrojonego stanowiących "skrzydła" przyczółka, od strony Wiślinki. Wykonywanie jest też zbrojenie i szalowanie podpór mostu. W ramach prac drogowych wykonywany jest nasyp stanowiący dojazd do mostu, od strony Wyspy Sobieszewskiej. Trwają również roboty związane z wykonywaniem nawierzchni drogi wojewódzkiej od strony Pruszcza.Aktualizacja 15.09.2017 r.


Aktualnie na placu budowy wykonywane są prace związane m.in z umacnianiem brzegów - umacniany jest brzeg od strony Wiślinki. W ramach robót drogowych, po stronie gminy Pruszcz Gdański na odcinku drogi wojewódzkiej 501 (250 mb) wykonywane jest wzmocnienie podłoża drogi. Budowany jest również nasyp na połączeniu z obiektem mostowym. Niebawem Wykonawca przystąpi do przebudowy wodociągu w ul. Turystycznej. W ramach prac mostowych w przęśle podpory 10 i 20 oraz 50 i 60 zamontowane zostały belki prefabrykowane. W podporze 30 zabetonowano ławę fundamentową, teraz trwa wykonywanie szalunków i zbrojenia ściany komory. W podporze 40 zabetonowano ławę fundamentową.Aktualizacja 31.08.2017 r.


Pierwsze fragmenty tzw. przęseł dojazdowych mostu przetransportowano na teren budowy we wtorkowy wieczór. Przypłynęły do Gdańska na barce z wytwórni Vistal w Gdyni. Montaż przęseł rozpoczął się w czwartek, 31 sierpnia, i potrwa do wtorku, 5 września. Każda z belek, które są elementami ogromnej konstrukcji, waży 25 ton i mierzy 25 metrów. Specjalny dźwig z Gdańskiej Stoczni Remontowej przenosi je z barek na podpory mostu. Tę niezwykle skomplikowaną i fascynującą operację inżynierską obserwowała również Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. Na przełomie października i listopada planowany jest montaż zwodzonych przęseł mostu.


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Aktualizacja 30.08.2017 r.

Rozpoczął się montaż przęseł mostu w Sobieszewie. Na olbrzymiej barce wodnej z wytworni Vistal w Gdyni przypłynął na budowę transport 15 z 20 belek, o dł. 25 m i wadze 25 ton każda, stanowiących konstrukcję dwóch przęseł dojazdowych dla powstającego mostu. Montaż belek rozpocznie się w godzinach popołudniowych. Belki zostaną wbudowane w usytuowane przy brzegu tzw. dojazdowe przęsła mostu, zarówno od strony Wiślinki jak i Sobieszewa (po 10 szt. z każdej strony). Następnie na belkach, zamontowanych przez dźwig z poziomu wody, wylana zostanie betonowa płyta stanowiąca podstawę do ułożenia nawierzchni bitumicznej mostu. W najbliższym czasie planowany jest transport kolejnych 5 elementów konstrukcyjnych mostu.
Obecnie na terenie budowy wciąż trwają roboty związane z umocnieniem brzegów oraz prace mostowe związane m.in ze zbrojeniem ław fundamentowych jak również betonowaniem kolejnych podpór mostu.UWAGA KIEROWCY!!!

Od najbliższego poniedziałku 4 września, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie, planowane jest wprowadzenie nowej, czasowej organizacji ruchu polegającej na całkowitym wyłączeniu jednego pasa ruchu i wprowadzeniu sterowanego sygnalizacją świetlną, ruchu wahadłowego na odcinku ok. 150 metrów, począwszy od ul. Piaskowej w kierunku Przejazdowa. Prace związane z kładzeniem nawierzchni prowadzone będę 24 godziny na dobę i w miarę postępu prac, obejmować będą kolejne odcinki drogi, zajmując odpowiednio pas prawy lub lewy. Zachowanie takiej organizacji ruchu planowane jest do końca września bieżącego roku.


Aktualizacja 29.08.2017 r.

Na terenie budowy trwają roboty związane z umocnieniem brzegów od strony Wiślinki, natomiast od strony Sobieszewa trwa betonowanie oczepów. W dalszym ciągu trwają prace mostowe związane m.in ze zbrojeniem ław fundamentowych jak również betonowaniem podpór.

Aktualizacja 14.07.2017 r.

Obecnie na placu budowy trwają prace mostowe związane m.in ze zbrojeniem ław fundamentowych na podporach (podpora 30) jak również betonowaniem (betonowanie korpusu na podporze 60). Wzniesiony został budynek obsługi mostu i obecnie wykonane są na nim wieńce i stropy żelbetowe, trwają również roboty izolacyjne fundamentowe. Na ścieżce rowerowej wykonywane są podbudowy.

Aktualizacja 30.06.2017 r.


UWAGA KIEROWCY!!! W związku z budową mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską, na okres wakacji w ul. Nadwiślańskiej w Sobieszewie, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. W ramach projektowanej organizacji ruchu, udostępnia zostanie przejezd ulicą Nadwiślańską. Jednocześnie informujemy, że ruch komunikacją miejską ZTM będzie odbywać się bez zmian tj. śladem dotychczasowego objazdu. Przewidywany termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu planowany jest w okresie od 04.07.2017 do 30.09.2017 r. W rejonie budowy prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Aktualizacja 31.05.2017 r.


Postęp prac na budowie zwodzonego mostu w Sobieszewie oceniał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wraz z z-cą ds. polityki gospodarczej Aleksandrą Dulkiewicz. Ta bardzo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja osiągnęła już zaawansowanie na poziomie 30%. Zgodnie z harmonogramem prace przy budowie potrwają do końca tego roku, potem rozpoczną się odbiory, a mieszkańcy i turyści nową przeprawą przejadą w pierwszym kwartale 2018 roku


Aktualizacja 29.05.2017 r.

Na terenie budowy zabetonowano już wszystkie pale, a tym samym zakończono roboty palowe na wszystkich podporach mostu. Zakończono też próbne obciążenia. Na dwóch podporach, nazwanych roboczo P10 i P60, wykonano betonowy korek uszczelniający, z kolei na podporach P30 i P40, które będą podporami przęseł zwodzonych, zbudowano ścianki szczelne. Równolegle prowadzone są prace umocniające brzegi Martwej Wisły - obecnie umacniany jest brzeg od strony Wiślinki. Zakończono z kolei pogrążanie stalowej ścianki szczelnej. Do wykonania pozostało około 20 metrów ścianki, które nastąpi dopiero po rozbiórce mostu pontonowego.
Powstaje też nowy układ drogowy. Prace prowadzone są w odległości około 300 metrów do mostu, gdzie ułożono masę asfaltową, oraz na ul. Łąkowej i Piaskowej w kierunku mostu. Po obu stronach rzeki trwa też montaż sieci instalacji sanitarnej i teletechnicznej.

UWAGA !!! Planowane na 1 czerwca wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie związane z budową separatorów w ul. Turystycznej - nastąpi dopiero 6 czerwca 2017 r. Prace potrwają do 12 czerwca 2017 r.
W ramach projektowanej organizacji ruchu wykonane zostaną separatory w ul. Turystycznej. Dlatego też zachodzi konieczność zamknięcia połowy szerokości jezdni tej ulicy. W tym czasie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy kierowany ręcznie. Prace wykonywane będą tylko podczas dnia.


Aktualizacja 19.05.2017 r.


Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie – budowa separatorów w ul. Turystycznej.
W związku z realizacją kontraktu pn. budowa mostu zwodzonego w ciągu dw nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie” informujemy o planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy separatorów w ul. Turystycznej w Gdańsku Sobieszewie. Przewidywany termin wykonywania prac to 1 czerwca 2017 r. Prace potrwają do 6 czerwca 2017 r.
W ramach projektowanej organizacji ruchu wykonane zostaną separatory w ul. Turystycznej. W związku z tym zachodzi konieczność zamknięcia połowy szerokości jezdni tej ulicy. W tym czasie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy kierowany ręcznie. Prace wykonywane będą tylko podczas dnia.

Aktualizacja 18.05.2017 r.

Aktualnie na budowie mostu wykonywane są prace:
branża hydrotechniczna:

Trwają prace związane z umocnieniem brzegów, wykonywane jest umocnienie brzegu od strony Wiślinki. Wykonawca zakończył prace związane z pogrążeniem stalowej ścianki szczelnej, obecnie do wykonania pozostało około 20 m ścianki, po rozbiórce mostu pontonowego.

branża mostowa:

Zabetonowano wszystkie pale od podpory 10 do podpory 60 i tym samym zakończono roboty palowe na wszystkich podporach. Wykonano również próbne obciążenia pali.
Na podporze P10 i P60 wykonano betonowy korek uszczelniający pod podporą.
Wykonano ścianki szczelne na podporze P30 i na podporze P40. Podpory P30, P40 są podporami przęseł zwodzonych.

branża drogowa

Prace drogowe prowadzone są ok. 300 metrów do mostu, gdzie ułożono masę asfaltową oraz na ul. Łąkowej i Piaskowej w kierunku mostu. Równolegle trwają prace związane z wykonaniem sieci instalacji sanitarnej i teletechnicznej, po obu stronach rzeki, sukcesywnie przed robotami drogowymi.

Ponadto trwają pracę związane z budową przęseł mostu w wytwórni firmy Vistal w Gdyni. Aktualne zaawansowanie tych prac można oszacować na ok. 40 % konstrukcji przęseł zwodzonych.
Wykonawca planuje w sierpniu rozpocząć montaż konstrukcji przęseł.Aktualizacja 28.04.2017 r.


Obecnie wiercone są pale na podporze 40. W następnej kolejności pale będą wybetonowanie i wykonane zostaną na nich próby obciążeniowe. Równolegle trwają próby obciążeniowe na podporach 20, 30, 50, 60. Na brzegach, wykonywane są oczepy oraz zbrojenie ścianek szczelnych.

Aktualizacja 6.04.2017 r.

Na budowie mostu w Sobieszewie, w dalszym ciągu trwają prace palowe. Na chwilę obecną pogrążono już 93% rur osłonowych, zazbrojono i zabetonowano 27% pali. W ramach robót drogowych trwa budowa nasypu drogowego na dojeździe do obiektu mostowego po stronie miejscowości Wiślinka. Ułożono także warstwy nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 501 - wzmocniono podłoże, ustawiono krawężniki kamienne na odcinku o dł. 125 mb od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 501 z ulicami Piaskową i Łąkową w kierunku obiektu mostowego. Na całym zakresie nowo budowanej ulicy Piaskowej również ułożono warstwy nawierzchni jezdni - wzmocniono podłoże oraz ustawiono krawężniki kamienne.

Aktualizacja 16.03.2017 r.

Wykonywane są prace palowe, pogrążania rur osłonowych pali na podporach. Równolegle wykonywane są ścianki szczelne po stronie Wiślinki do istniejącego mostu pontonowego. Trwają również roboty ziemne związane z budową nasypu od strony Pruszcza Gdańskiego. W obrębie skrzyżowania ul. Nadwiślańskiej i Turystycznej wykonywane są rozbiórki nawierzchni jezdni, chodniki i krawężniki.


Aktualizacja 28.02.2017 r.

UWAGA KIEROWCY


Z dniem 1 marca wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu skrzyżowania i pętli autobusowej po stronie wyspy Sobieszewskiej i skierowaniu ruchu objazdowego do ul. Nadwiślańskiej przez ul. Turystyczną, Tęczową, Sobieszewską i Jodową. Przystanki autobusowe zostaną przeniesione z istniejącej pętli na ul. Turystyczną. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie ostrożności.

Przewidywany termin prac: wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – 01.03.2017 godz. 9.00 planowany termin zakończenia etapu – 17.06.2017

mapa poglądowa ZTM
Na nabrzeżu trwają prace spawania i przygotowywania prefabrykatów przed rozpoczęciem palowania. Z uwagi na sztormową pogodę, planowane palowanie zostało wstrzymane, do czasu poprawy warunków atmosferycznych. W obszarze robót drogowych, od strony Przejazdowa w kierunku Wyspy Sobieszewskiej wykonywany jest nasyp i zabezpieczanie nabrzeża Martwej Wisły ścianką szczelną.

KOMUNIKAT

O PLANOWANYM WPROWADZENIU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

1 marca, o godz. 9.00, w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac na budowie mostu zwodzonego, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu. Zmiana będzie polegała na zamknięciu skrzyżowania oraz pętli autobusowej po stronie wyspy Sobieszewo i skierowanie ruchu objazdowego do ul. Nadwiślańskiej przez ul. Turystyczną, Tęczową i Jodową. Przystanki autobusowe zostaną przeniesione z istniejącej pętli na ulicę Turystyczną. Dodatkowo informujemy, że na czas budowy zostanie usunięty biletomat. Prace przy zachowaniu wprowadzonej organizacji planowane są do 17.06.2017 r.

Aktualizacja 7.02.2017 r.
KOMUNIKAT

O TYMCZASOWEJ ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU I WPROWADZENIU RUCHU WAHADŁOWEGO NA BUDOWIE MOSTU ZWODZONEGO PRZEZ MARTWĄ WISŁĘ W GDAŃSKU SOBIESZEWIE W DN. 14.02.2017 r.

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac na budowie mostu zwodzonego, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie, informujemy, że z dniem 14 lutego planowane jest wprowadzenie nowej, czasowej organizacji ruchu.
Zmiana będzie polegała na całkowitym wyłączeniu jednego pasa ruchu i wprowadzeniu ruchu wahadłowego na odcinku ok. 150 metrów, począwszy od ul. Piaskowej w kierunku Przejazdowa, po prawej stronie jezdni. W miarę postępu prac, zmiana organizacji ruchu będzie obejmować kolejne odcinki drogi, zajmując odpowiednio pas prawy lub lewy. Dodatkowo informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu, przy przejściu przez skrzyżowania, ruch będzie kierowany ręcznie. Prace przy zachowaniu takiej organizacji potrwają do końca czerwca bieżącego roku.Aktualizacja 26.01.2017 r.

Od strony Gminy Pruszcz Gdański Wykonawca robót przystąpił do wykonywania ścianki szczelnej. Wibromłot, czyli urządzenie służące do pogrążania ścianek szczelnych, ustawiony został na zacumowanych przy nabrzeżu barkach.Aktualizacja 18.01.2017 r.

W bieżącym tygodniu rozpoczęły się rozbiórki budynków gospodarczych znajdujących się na terenie budowy. Roboty te prowadzi firma MTM SA, która w ramach podpisanego kontraktu realizować będzie układ drogowy i uzbrojenie terenu (w tym m.in. kan. deszczową, sanitarną, teletechniczną). Natomiast rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem uzbrojenia i układu drogowego przewidywane jest na miesiąc luty. Aby zminimalizować negatywne skutki prac drogowych, najbardziej uciążliwe roboty wykonane zostaną jeszcze przed okresem wakacyjnym. O wszystkich zmianach w organizacji ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem.
Jeszcze w styczniu na teren budowy zwożone będą materiały potrzebne do wykonania umocnienia nabrzeża oraz palowania. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem robót, umacnianie brzegów ściankami szczelnymi (o długości od 4m do 12m) wraz z komorą dla wykonania podpory mostu, rozpocznie się od strony Wiślinki i planowane jest od 23 stycznia. Prace te wykonywać będzie firma PPI Chrobok. Następnie rozpocznie się wbijanie pali pod konstrukcję zwodzonych przęseł mostu.
Równolegle do prac wykonywanych na nabrzeżu, wytwarzana będzie konstrukcja stalowa obiektu. Materiał, z którego powstaną zwodzone przęsła mostu został już zakontraktowany i zostanie dostarczony do hal produkcyjnych, wykonawcy konstrukcji tj. firmy Vistal, gdzie wytwarzane będą stalowe konstrukcje mostu. Na nabrzeżu, elementy stalowe pojawią się w miesiącach letnich. Wówczas wykonawca robót przystąpi do montażu wszystkich części konstrukcyjnych obiektu.
Obecnie termin zakończenia budowy mostu nie jest zagrożony, a najbardziej spektakularne prace przewidywane są w okresie wiosenno - letnim.Aktualizacja 07.10.2016 r.

W ramach realizowanej inwestycji polegającej na budowie mostu zwodzonego w Gdańsku Sobieszewie, aktualnie prowadzone są czynności przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. Sporządzono już badania związane z głębokością dna tzw. batymetria.
W chwili obecnej badane jest dno rzeki m.in. pod względem czystości, natomiast w najbliższych dniach wykonywane będą badania geotechniczne. Prowadzona jest również inwentaryzacja geodezyjna terenu przed rozpoczęciem prac, natomiast od poniedziałku 10 października prowadzona będzie inwentaryzacja budynków znajdujących się w obrębie inwestycji. Trwają jednocześnie czynności formalne, związane m.in. z uzyskaniem pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także ustalenia z podwykonawcami oraz z właścicielem terenu przeznaczonego pod przyszłe zaplecze placu budowy. Rozpoczęcie robót związanych z umocnieniem brzegów oraz z posadowieniem konstrukcji obiektu zaplanowane jest na listopad.

Aktualizacja 19.09.2016 r.

17 września 2016 r. symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty zainaugurowano rozpoczęcie budowy mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie. W imprezie uczestniczyło wielu gości m.in.: Kazimierz Smoliński - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Chmiel, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Pani Małgorzata Sinica, Dyrektor Naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Włodzimierz Bartosiewicz, przedstawicie firmy Metrostav, która wygrała przetarg na budowę mostu zwodzonego a także mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej i okolic. Na pamiątkę, 500 pierwszych gości obdarowanych zostało symboliczną, małą łopatką z napisem " Budujemy most na Wyspę Sobieszewską". Na zakończenie oficjalnej części uroczystości, strażacy przeciągnęli na łodzi linę ze stałego lądu na wyspę - wskazując tym samym miejsce, w którym powstanie nowy most. Tego dnia podpisywana była również deklaracja współpracy w zakresie przygotowania Światowego Zlotu Skautów na Wyspie Sobieszewskiej, który ma się odbyć w 2023 roku. Decyzja co do miejsca organizacji zlotu zapadnie w sierpniu 2018 r.
Wśród atrakcji dla dzieci przybyłych tu licznie razem z opiekunami, była m.in wata cukrowa oraz malowanie twarzy. Wszyscy przybyli goście mogli częstować się pyszną "grochówką".Wizualizacja planowanego do realizacji obiektu


WIZUALIZACJA MOSTU W SOBIESZEWIE OPRACOWANA NA ZLECENIE ZDIZ W GDAŃSKU (kliknij w nazwę).

Aktualizacja 02.09.2016 r.

W dniu dzisiejszym Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na realizację budowy mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie. Zgodnie z podpisanym dokumentem Konsorcjum Firm: Lider- Metrostav a.s., 1 Praha; Partner-VISTAL GDYNIA S.A., Partner- VISTAL INFRASTRUCTURE Sp. z o.o.,Gdynia na realizację zadania ma czas do 29 grudnia 2017 roku. W najbliższych dniach planowane jest przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Aktualizacja 22.08.2016 r.

Dziś została ogłoszona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego. Na podstawie przyjętych kryteriów największa ilość punktów uzyskała oferta złożona przez Konsorcjum Firm: Lider- Metrostav a.s., 1 Praha; Partner-VISTAL GDYNIA S.A., Partner- VISTAL INFRASTRUCTURE Sp. z o.o.,Gdynia. Po uprawomocnieniu się wyboru wykonawcy podpisana zostanie umowa na realizację robót.

Aktualizacja 18.08.2016 r.

Dnia 18 sierpnia 2016 r. odbyło się otwarcie ofert na Budowę mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie.

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji: 71 mln zł

Oferty cenowe przedstawiają się następująco:

1) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie - 77 490 000 zł
2) Konsorcjum Firm: Lider- Metrostav a.s.,Partner-VISTAL GDYNIA S.A.,, Partner- VISTAL INFRASTRUCTURE Sp. z o.o., Gdynia - 57 112 606,97 zł
3) Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o., Będzin;
Partner- AZI-BUD Sp. z o.o., Będzin - 77 172 627, 36 zł
4) Konsorcjum: Lider -Porr Polska Infrastructure S.A., Warszawa, Partner -Porr Bau GmbH, Wiedeń,
Partner -Teerag Asdag Aktiengesellschaft, Wiedeń - 77 846 700 zł
5) BUDIMEX S.A. Warszawa - 60 283 530 zł
6) STRABAG Sp. z o.o., Pruszków - 77 142 396,59 zł


Obecnie oferty weryfikowane są przez komisję przetargową. Informację o wyborze Wykonawcy mostu poznamy w najbliższych dniach.

Aktualizacja 16.08.2016 r.

Z uwagi na liczne zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, termin otwarcia ofert przetargowych został przeniesiony z 16 na 18 sierpnia 2016 roku.

Aktualizacja 01.07.2016 r.

Dziś zostały ogłoszone wyniki kwalifikacji pierwszego etapu przetargu ograniczonego na realizacje zwodzonego mostu w Sobieszewie. Do dalszego etapu postępowania zaproszonych zostało 7 Wykonawców:

1) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie;
2) Konsorcjum Firm: Lider- Metrostav a.s.,Partner-VISTAL GDYNIA S.A.,, Partner- VISTAL INFRASTRUCTURE Sp. z o.o., Gdynia;
3) Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o., Będzin
Partner- AZI-BUD Sp. z o.o., Będzin
4) Konsorcjum: Lider -Porr Polska Infrastructure S.A., Warszawa, Partner -Porr Bau GmbH, Wiedeń,
Partner -Teerag Asdag Aktiengesellschaft, Wiedeń,
5) BUDIMEX S.A. Warszawa,
6) SKANSKA S.A. Warszawa,
7) STRABAG Sp. z o.o., Pruszków.

O tym, która z firm będzie realizowała zadanie, dowiemy się dopiero w połowie sierpnia, otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na 16 sierpnia 2016 roku.

Aktualizacja 24.05.2016 r.
Postępowanie na roboty budowlane ma formę przetargu ograniczonego, co oznacza, że wykonawcy najpierw składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostają zaproszone do składania ofert przetargowych.

W dniu dzisiejszym 15 firm złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTECOR Sp. z o.o. z Zawiercia,
2) Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie z Kobierzyc,
3) POLAQUA Sp. z o.o. z Piaseczna,
4) Mota-Engil Central Europe S.A. z Krakowa,
5) Konsorcjum Firm:Metrostav a.s.; Lider Konsorcjum: Vistal Gdynia S.A, Partner Vistal Infrastructure Sp. z o.o
6) Konsorcjum Firm: Lider-Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY-ŁÓDŹ S.A.,z Łódzi
Partner- Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Spółka z oo., z Bydgoszczy,
7) Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina
Partner- AZI-BUD Sp. z o.o. z Będzina,
8) DEKPOL S.A., z Pinczyna,
9) 1.ASTALDI S.p. A. Rzym (Włochy), 2. INTOP Warszawa Sp. z o.o. z Warszawy,
10) Konsorcjum: Lider -Porr Polska Infrastructure S.A. z Warszawy,
Partner -Porr Bau GmbH Wiedeń, Partner -Teerag Asdag Aktiengesellschaft Wiedeń
11) ENERGOPOL –SZCZECIN S.A ze Szczecina,
12) BUDIMEX S.A. z Warszawy,
13) SKANSKA S.A. z Warszawy,
14) Konsorcjum: Lider- NDI S.A. z Sopotu, Partner- NDI Sp. z o.o. z Sopotu, Partner- MOST Sp. z o.o. z Sopotu
15) STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... z dnia 2018-02-22
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 521928-N-2018 z dnia 2018-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500039687-N-2018 z dnia 2018-02-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski