Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
"Modernizacja ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul....
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ulicy Smoluchowskiego do uli...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej od ul. Niepołomickiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-25


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2018-05-25


Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogro...

Celem rewitalizacji i przebudowy, oprócz zabezpieczenia obiektu zabytkowego przed dalszą degradacją, poprawą stanu technicznego oraz dostosowaniem do obecnych wymagań i przepisów jest zachowanie i wyeksponowanie wartości kulturowych historycznego Parku Opackiego.Planowana rewitalizacja i przebudowa będzie obejmowała:


- rozbudowę palmiarni,
- budowę nowej rotundy,
- przebudowę budynku oranżerii z częściową zmianą sposobu użytkowania,
- przebudowę budynku i szklarni,
- uzbrojenie terenu - przyłącza niezbędne do zapewnienia wszystkich mediów dla remontowanych budynków,
- zagospodarowanie terenu wokół obiektów.

Obecnie zabudowania palmiarni składają się z trzech obiektów:


1. Rotunda Palmiarni (I etap przyszłych robót budowlanych)
Obecnie: Budynek w formie cylindrycznej rotundy, częściowo murowanej, całość wypełniona fasadą szklaną, zły stan techniczny.

W ramach zadania (I etap realizacji przyszłych robót):

- rozbiórka istniejącej i budowa poszerzonej i wyższej nowej rotundy.

2. Palmiarnia - oranżeria (II etap przyszłych robót)
Obecnie: Budynek z cegły, na planie prostokąta, 2 kondygnacje piwnic, schody ceglane, w południowej części kotłownie, od strony wschodniej wejście, budynek w złym stanie technicznym.

W ramach zadania:
- kompleksowy program prac konserwatorskich: przywrócenie dachu mansardowego i oryginalnego pokrycia połaci z dachówki ceramicznej,
- w części południowej pozostawienie funkcji obecnej – palmiarni.
- w części północnej powstaną pomieszczenia dla funkcji gastronomicznej – kawiarenka, ciastkarnia oraz pomieszczenia przystosowane na salki konferencyjne – spotkania miłośników parku, historii, roślin itp., zaplecze szatniowe, socjalne i sanitarne dla pracowników i gości.
- pomieszczenia - salka konferencyjna (z rzutnikiem, ekranem i ew. nagłośnieniem) oraz salka warsztatowa, pomieszczenie przeznaczone do wystaw czasowych (np. storczyków, innych roślin) ew. niewielki punkt sprzedaży roślin ze szklarni (pamiątki).

3. Szklarnie ( III Etap realizacji przyszłych robót budowlanych)
Obecnie: budynek murowany w złym stanie technicznym, dach dwuspadowy kryty papą, pomieszczenia dawnej kotłowni i składu opału.

W ramach zadania:
- przebudowa szklarni, w celu dostosowania do uprawy roślin dla uzupełnienia kolekcji, do kwarantanny i zabiegów ochrony roślin oraz do przechowywania w okresie zimowym roślin w donicach i pojemnikach, wystawianych latem na zewnątrz na terenie parku,
- powstaną pomieszczenia magazynowe (na narzędzia), pomieszczenia socjalne, szatniowe i sanitarne dla pracowników palmiarni i szklarni.

Zagospodarowanie terenu (IV etap robót budowlanych)
- zagospodarowanie terenu wraz z przywróceniem elementów historycznego zagospodarowania dla rejonu w otoczeniu palmiarni.

Palmiarnia przed rozpoczęciem realizacji zadania
Planowany termin zakończenia realizacji przypada na czerwiec 2018 r.


Aktualizacja 29.03.2018 r.

PALMIARNIA W PARKU OLIWSKIM BĘDZIE DOSTĘPNA PRZED SEZONEM WAKACYJNYM


Konstrukcja rotundy palmiarni będzie mocniejsza, bardziej wytrzymała, a zatem i bardziej bezpieczna. Z uwagi na występujące w ostatnich latach gwałtowne zjawiska atmosferyczne podjęto decyzję o dodatkowym wzmocnieniu realizowanej obecnie palmiarni.
Z uwagi na nietypowy kształt realizowanej obecnie palmiarni, projekt rotundy poddano dodatkowym analizom wytrzymałości konstrukcji na obciążenia wiatrem, z uwzględnieniem wzmożonej jego intensywności. Przeprowadzone na specjalnym modelu ekspertyzy, opracowane przez Politechnikę Gdańską, wykazały, iż w celach dodatkowego zabezpieczenia tak nietypowej bryły, wskazane jest wzmocnienie jej stalowej konstrukcji. Nie wpłynie ono jednak na kształt i formę rotundy, za to nieznacznie wydłuży okres realizacji projektu. Termin zakończenia prac, zgodnie z przyjętą technologią robót, planowany jest
na czerwiec 2018 r.

Palma w tymczasowym tunelu ma się dobrze i dalej rośnie!
Prace w rotundzie rozpoczęto od przesadzenia roślin do parkowych szklarni. Następnie, w celu ochrony pozostałej roślinności - w tym 180-letniego daktylowca - wykonano specjalny tymczasowy tunel z foli. Po zabezpieczeniu roślin, wykonawca rozpoczął rozbiórkę starej rotundy, wykonano fundamenty pod nową konstrukcję i przystąpiono do montażu stalowych słupów tworzących konstrukcję budynku palmiarni. Po zamontowaniu dodatkowych wzmocnień konstrukcji, rozpocznie się obmiar w celu zamówienia oszklenia dla nowego budynku rotundy.
Realizowana obecnie przebudowa rotundy palmiarni, oprócz zabezpieczenia zabytkowego obiektu przed dalszą degradacją, poprawą stanu technicznego, ma na celu wyeksponowanie wartości kulturowych historycznego Parku Opackiego .
Inwestycja jest pierwszym etapem prac realizowanych w kompleksie palmiarni Parku Oliwskiego. Obecnie DRMG przygotowuje postępowanie na realizację drugiego etapu obejmującego budynek socjalno-techniczny, oranżerię i szklarnię wraz z zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęcie realizacji drugiego etapu planowane jest na drugą połowę roku.

Przypominamy, że koszt prowadzonej obecnie inwestycji wynosi 7,7 mln zł. Wykonawcą prac jest firma Am-For Arkadiusz Fortuna z Włocławka.


Aktualizacja 22.01.2018 r.

Rozpoczął się montaż kopuły nowej rotundy palmiarni. Wykonawca zamontował główne elementy konstrukcji dachu kopuły, do których następnie dospawane zostaną pozostałe stalowe elementy.

Aktualizacja 15.01.2018 r.

Obecnie na terenie budowy palmiarni wykonano fundamenty nowej rotundy, a także słupy konstrukcji stalowej. Aktualnie trwa regulacja słupów konstrukcji, w najbliższych dniach rozpocznie się montaż ostatniej części konstrukcji – kopuły.

Aktualizacja 18.12.2017 r.

Aktualnie stawiane są słupy konstrukcji głównej.

Aktualizacja 29.11.2017 r.

Zakończono etap związany z betonowaniem fundamentów. Na budowę sukcesywnie dostarczane są stalowe części konstrukcji. Montaż rozpocznie się najprawdopodobniej w najbliższy czwartek (30.11.2017 r.)


Aktualizacja 05.10.2017 r.
Prace polegające na demontażu stalowej konstrukcji starej rotundy palmiarni zostały zakończone i Wykonawca robót przystąpił do przygotowania podłoża do wykonywania fundamentów pod konstrukcję nowej rotundy.Aktualizacja 11.09.2017 r.

Prace polegające na demontażu stalowej konstrukcji starej rotundy palmiarni planowane są do końca br. tygodnia. Po zakończeniu prac rozbiórkowych Wykonawca przystąpi do wykonywania fundamentów pod konstrukcję nowej rotundy, która to obecnie wykonywana jest w zakładzie prefabrykacji we Włocławku. Harmonogram realizacji zakłada, że fundamenty rotundy będą wykonane do końca września br. Na przełomie września i października przewidywane jest rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej nowej rotundy, a następnie szklenie obiektu.Aktualizacja 6.09.2017 r.

Prace na terenie rotundy - będącej jednym z elementów oliwskiej palmiarni, rozpoczęły się od zabezpieczenia rosnących w niej ciepłolubnych drzew, w tym ponad 180-letni daktylowca. Wokół nich powstał tunel wykonany ze specjalnej folii bąbelkowej dodatkowo zabezpieczonej przezroczystą folią zbrojoną. Na czas trwających prac mniejsze rośliny przesadzono do parkowych szklarni. Po zabezpieczeniu wszystkich roślin wykonawca przystąpił do demontażu okien znajdujących się na dachu obiektu i rozpoczął demontaż stalowej konstrukcji. Natomiast konstrukcja stalowa nowej rotundy -tworzona obecnie w zakładzie prefabrykacji we Włocławku - na teren budowy dostarczona zostanie na przełomie września i października.
Aktualizacja 9.08.2017 r.

Obecnie trwa stawianie rusztowania wokół palmy daktylowej. Następnie zostanie ono pokryte specjalną folią - taką, jaką stosuje się w przypadku budowy foliowych tuneli, w których uprawiane są rośliny. Ma ona zabezpieczyć drzewo na czas budowy nowej rotundy. W drugiej połowie sierpnia powinna rozpocząć się rozbiórka obiektu, a następnie budowa fundamentów nowego.

Zdjęcia źródło: Dominik Paszliński/ www.gdansk.plAktualizacja 10.07.2017 r.


4 lipca br. z firmą Am-For Arkadiusz Fortuna z Włocławka podpisana została umowa na realizację I etapu rewitalizacji i przebudowy palmiarni. Realizacja zadania rozpocznie się w lipcu, a pierwsze prace polegały będą na zabezpieczeniu istniejącej roślinności oraz rozbiórce starej rotundy. W tym samym czasie, w fabryce we Włocławku rozpocznie się wykonywanie konstrukcji nowego obiektu. W miesiącu sierpniu planowane jest wykonywanie fundamentów, tak żeby we wrześniu ruszyć już z montażem konstrukcji a następnie, sukcesywnie z wykonywaniem przeszklenia. 17 lipca odbędzie się przekazanie placu budowy Wykonawcy.


Aktualizacja 22.06.2017.

O realizację rotundy palmiarni ubiegało się trzech wykonawców. 22 czerwca komisja przetargowa ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Po weryfikacji dokumentów największą liczbę punktów, na podstawie przyjętych kryteriów, uzyskała firma Am-For Arkadiusz Fortuna z Włocławka. Umowa na realizację zadania podpisana zostanie po uprawomocnieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Aktualizacja 16.05.2017.

16 maja DRMG ogłosiła przetarg na realizację I etapu rewitalizacji i przebudowy kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza
w Gdańsku Oliwie. Realizacja I etapu rewitalizacji obejmuje wykonanie:
• tymczasowej drogi dojazdowej, na czas trwania robót budowlanych;
• zabezpieczenie istniejącej roślinności w okresie realizacji zadania;
• rozbiórkę istniejącej rotundy;
• uzbrojenie i urządzenie terenu;
• budowę nowej rotunda;

Z uwagi na znajdującą się w palmiarni roślinność, która na czas robót zostanie zabezpieczona, wszelkie prace prowadzone będą ze szczególną ostrożnością. Dodatkowo przy obniżonych temperaturach zewnętrznych, wybrany w przetargu Wykonawca robót zobowiązany jest również do zapewnienia roślinom odpowiedniej temperatury.
Wszystkie prace będą realizowane przy pełnej dostępności parku dla zwiedzających,
a z możliwości zwiedzania będzie wykluczony jedynie kompleks palmiarni. W trakcie realizacji zadania Wykonawca robót zobowiązany jest również zapewnić bezpieczeństwo turystom i zwiedzającym mogącym się poruszać w pobliżu placu budowy oraz drogi dojazdowej. Otwarcie ofert przetargowych planowane jest na 31 maja, a wybrany
w przetargu Wykonawca na realizację robót budowlanych będzie miał czas do końca listopada br.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Zabezpieczenie roślinności na czas realizacji zadania oraz w celu ochrony przed zimnem w okresie jesienno-zimowym
2) Prace rozbiórkowe – budowla o parametrach:
o Wysokość do gzymsu – 14,67 m,
o Wysokość całkowita – 19,28 m,
o Powierzchnia – 191,66 m2,
o Kubatura – 2 775,87 m3,
3) Prace ziemne,
4) Uzbrojenie i urządzenie terenu, w tym droga dojazdowa
5) Prace budowlane – budowa rotundy o parametrach:
o wysokość – 24,11 m,
o powierzchnia użytkowa – 200 m2,
o powierzchnia zabudowy – 202 m2,
o kubatura brutto – 4 286,42 m3,
7) Wykonanie instalacji, m.in.:
8) Elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej,
9) Ogrzewania i zarządzania klimatem.

Kryterium oceny ofert:

1. Cena 60%
2. Doświadczenie kierownika budowy 20%
3. Gwarancja 20%

Aktualizacja 16.02.2017 r.

Obecnie jesteśmy na etapie sporządzania dokumentacji projektowej dla kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym Parku Oliwskiego. Największe zainteresowanie mieszkańców budzi przebudowa budynku rotundy, w którym wyeksponowany jest 180-letni daktylowiec. Z uwagi na to, że istniejące pomieszczenie jest już zbyt niskie, obiekt wymaga przebudowy i podwyższenia. Przedstawiona przez projektantów koncepcja zakłada budynek w formie cylindrycznej rotundy, w całości wypełniony szklaną fasadą z automatycznym otwieraniem. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowa rotunda będzie szeroka na 17 metrów i wysoka na 24 m. Jej kubatura wyniesie 4,4 tys. m sześciennych. Zakres opracowywanej dokumentacji projektowej, oprócz rotundy palmiarni, obejmuje także kompleksowy program prac konserwatorskich w budynku palmiarni, w tym przywrócenie mansardowego dachu. W ramach realizacji częściowo zmieniona zostanie także funkcja budynku, powstaną w nim m.in. salki konferencyjne, zaplecze szatniowe, socjalne i sanitarne oraz sala warsztatowa i wystawiennicza. Dokumentacja projektowa obejmie także przebudowę szklarni w celu dostosowania obiektu do upraw roślin oraz do przechowywania w okresie zimowym roślin w donicach i pojemnikach, które latem wystawiane są na zewnątrz na terenie parku. W ramach opracowania przewidziano także zagospodarowanie terenu wraz z przywróceniem elementów historycznego zagospodarowania otoczenia.


Poglądowa wizualizacja rotundy – projekt koncepcyjny.Aktualizacja 7.07.2016 r.

6 lipca br. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwa, z firmą RYSY Architekci Rafał Sieraczyński z miejscowości Mysiadło. Zgodnie z podpisanym dokumentem wybrany Wykonawca na realizację projektu będzie miał czas do 29.04.2017 r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500118448-N-2018 z dnia 2018-05-28
"Realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Strz... 564326-N-2018 z dnia 2018-05-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500117758-N-2018 z dnia 2018-05-25
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski