Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Place zabaw i zielone skwery Oliwy

"Place zabaw i zielone skwery Oliwy" to projekt mający na celu stworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców Oliwy.

Złożony do BO 2016 wniosek zakładał:
- rozbudowę placu zabaw, stworzenie siłowni na świeżym powietrzu i zielonego skweru przy ul. Jana Husa
- zagospodarowanie zieleni na placu przy ul. Drzymały
- budowa placu zabaw na placu przy ul. Żeromskiego
- budowa placu zabaw przy ul. Kanapariusza w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Oliwskiego.

Z uwagi na długotrwały proces związany z pozyskiwaniem dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, faza realizacji powyższego zadania przypada na koniec roku. Przeprowadzone dla dwóch zadań, realizowanych w ramach zgłoszonego do BO 2016 wniosku, zamówienia publiczne niestety nie przyniosły rozstrzygnięcia. Dlatego też powierzone do realizacji zadania w zakresie "Zagospodarowania zieleńca miejskiego w rejonie ulicS. Żeromskiego, W. Stwosza, A. Grottgera w Gdańsku" oraz „Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego - strefa fitness (roboty budowlane)” - zostaną zrealizowane w I połowie 2017 r.

Poniżej przedstawiamy stan realizacji inwestycji w podziale na poszczególne zadania:

I. Zadanie pn.: "Zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ulic
S. Żeromskiego, W. Stwosza, A. Grottgera w Gdańsku"
- Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W dniu 14 października DRMG ogłosiła przetarg na realizację robót budowlanych. Z uwagi na brak ofert w dniu 02.11.2016 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Zamówienie zostało powtórzone na początku 2017 r.

Aktualizacja: 19.12.2017 r.
Przetarg na prace przy zagospodarowaniu zieleńca miejskiego w rejonie ul. Żeromskiego, Wita Stwosza i Grottgera w Gdańsku wygrała firma Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowa. Koszt realizacji zadania to ok. 361 tys. złotych. Obecnie na miejscu kończą się prace przy montażu elementów placu zabaw i siłowni "pod chmurką". Prace powinny zakończyć się do końca grudnia 2017r.
II. Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego - strefa fitness (roboty budowlane)” - 09.11.2016 r. wysłano zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych (wykonanie ogrodzenia i stworzenie strefy fitness). Składanie ofert przewidziano
do 14.11.2016 r. W postępowaniu nie złożono ofert. Zamówienie zostanie powtórzone na początku 2017 r.

W kwietniu 2018 został wyłoniony nowy wykonawca zadania:
Zakład Budowlany Rafał Lehmann, Kiełpino.
koszt wykonania zadania: 666 039,77 zł. Termin wykonania 31.08.2018

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 polegająca na budowie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na obszarze wpisanym do rejestru zabytków obejmująca m.in.: 1) budowę strefy parkowej z ciągami komunikacyjnymi; 2) budowę siłowni plenerowej wraz z urządzeniami; 3) przebudowa placu zabaw wraz z wprowadzeniem nowych urządzeń; 4) budowę ogrodzeń; 5) wyposażenie terenu w parkowe elementy małej architektury; 6) zieleń, w tym wycinki i przecinki pielęgnacyjne, zabezpieczenie drzew i nasadzenia; 7) odtworzenie elementów środowiska.

Aktualizacja: 03.07.2018 r.

Aktualnie trwają prace związane z realizacją zadania. Wykonane zostały ścieżki, położono krawężniki. Przygotowywane są miejsca do montażu urządzeń oraz ławek. Kontynuowane są prace ziemne. Rozpoczęto humusowanie terenu, w tym zakładanie trawników oraz nasadzenia zieleni.
Aktualizacja: 19.12.2017 r.
Zadanie jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja robót zostanie wykonana w 2018 r. Powodem wydłużonej realizacji tego projektu jest fakt, że DRMG na podstawie projektu wykonanego w 2013 r. na zlecenie GZNK nie uzyskało pozwolenia na budowę od Miejskiego Konserwatora Zabytków uwzględniając protest jednej ze stron postępowania administracyjnego (mieszkańców), co wymusiło na nas zlecenie opracowania nowej dokumentacji. Termin realizacji został uzgodniony i zaakceptowany przez Wnioskodawcę.

III. Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały w Gdańsku - 30.09.2016 r. opracowano i odebrano kompleksową dokumentację projektową dla zadania. Projekt przewiduje m.in wytyczenie ścieżek pieszych w miejscach istniejących ciągów komunikacyjnych; wyposażenie terenu: ustawienie ławek parkowych; ławy ze stołami; koszy na śmieci; wycinkę i nasadzenia drzew a także wykonanie nowego ogrodzenia.

Aktualizacja: 19.12.2017 r.
Przetarg na zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały w Gdańsku wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Niweleta" Adam Linko z Gdańska. Koszt prac to 296 900,27 zł. Realizacja zadania zakończyła się w grudniu 2017 roku. Z nowego udogodnienia mogą już korzystać mieszkańcy.

Widok po zakończeniu realizacji zadania

IV.

Zadanie pn. Remont nawierzchni asfaltowej dla ułożenia nawierzchni poliuretanowej boiska szkolnego przy ul. Kanapariusza w Gdańsku
Projekt zagospodarowania działki przewiduje:
- remont nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska dla ułożenia nawierzchni poliuretanowej;
- wyposażenie boiska w infrastrukturę sportową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, badmintona;
- montaż elementów małej architektury z zakresie piłkochwytów za bramkami, ławek, koszy na śmieci;
Powstanie obiekt zapewniający bezpieczne warunki do uprawiania sportów zespołowych zarówno dla uczniów jak i mieszkańców okolicznych budynków.

Planowany termin zakończenia realizacji to koniec września 2017 r.

Boisko szkolne przy Kanapariusza - widok przed realizacją

Boisko szkolne przy Kanapariusza - widok po realizacji zadania

Aktualizacja: 19.12.2017 r.

Przetarg na remont nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego przy ul. Kanapariusza w Gdańsku wygrała firma ELSIK z Żukowa. Koszt prac to 147 600,00 zł. Prace zakończyły się we wrześniu 2017 roku. Boisko zostało już udostępnione do użytkowania.

Aktualizacja 27.06.2017 r.

Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. W postępowaniu swoje oferty złożyły trzy spółki. Największą liczbę punktów, według przyjętego kryterium oceny ofert, otrzymała spółka Elsik z Lnisk k. Żukowa. W najbliższym czasie z wybranym wykonawcą robót zostanie podpisana umowa.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski