Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Place zabaw i zielone skwery Oliwy

"Place zabaw i zielone skwery Oliwy" to projekt mający na celu stworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców Oliwy.

Złożony do BO 2016 wniosek zakładał:
- rozbudowę placu zabaw, stworzenie siłowni na świeżym powietrzu i zielonego skweru przy ul. Jana Husa
- zagospodarowanie zieleni na placu przy ul. Drzymały
- budowa placu zabaw na placu przy ul. Żeromskiego
- budowa placu zabaw przy ul. Kanapariusza w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Oliwskiego.

Z uwagi na długotrwały proces związany z pozyskiwaniem dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, faza realizacji powyższego zadania przypada na koniec roku. Przeprowadzone dla dwóch zadań, realizowanych w ramach zgłoszonego do BO 2016 wniosku, zamówienia publiczne niestety nie przyniosły rozstrzygnięcia. Dlatego też powierzone do realizacji zadania w zakresie "Zagospodarowania zieleńca miejskiego w rejonie ulicS. Żeromskiego, W. Stwosza, A. Grottgera w Gdańsku" oraz „Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego - strefa fitness (roboty budowlane)” - zostaną zrealizowane w I połowie 2017 r.

Poniżej przedstawiamy stan realizacji inwestycji w podziale na poszczególne zadania:

I. Zadanie pn.: "Zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ulic
S. Żeromskiego, W. Stwosza, A. Grottgera w Gdańsku"
- Uzyskano decyzję
o pozwoleniu na budowę. W dniu 14 października DRMG ogłosiła przetarg
na realizację robót budowlanych. Z uwagi na brak ofert w dniu 02.11.2016 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Zamówienie zostanie powtórzone na początku 2017 r.

II. Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego - strefa fitness (roboty budowlane)” - 09.11.2016 r. wysłano zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych (wykonanie ogrodzenia i stworzenie strefy fitness). Składanie ofert przewidziano
do 14.11.2016 r. W postępowaniu nie złożono ofert. Zamówienie zostanie powtórzone na początku 2017 r.

III. Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały w Gdańsku - 30.09.2016 r. opracowano i odebrano kompleksową dokumentację projektową dla zadania. Projekt przewiduje m.in wytyczenie ścieżek pieszych w miejscach istniejących ciągów komunikacyjnych; wyposażenie terenu: ustawienie ławek parkowych; ławy ze stołami; koszy na śmieci; wycinkę i nasadzenia drzew a także wykonanie nowego ogrodzenia.

IV.

Zadanie pn. Remont nawierzchni asfaltowej dla ułożenia nawierzchni poliuretanowej boiska szkolnego przy ul. Kanapariusza w Gdańsku
Projekt zagospodarowania działki przewiduje:
- remont nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska dla ułożenia nawierzchni poliuretanowej;
- wyposażenie boiska w infrastrukturę sportową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, badmintona;
- montaż elementów małej architektury z zakresie piłkochwytów za bramkami, ławek, koszy na śmieci;
Powstanie obiekt zapewniający bezpieczne warunki do uprawiania sportów zespołowych zarówno dla uczniów jak i mieszkańców okolicznych budynków.

Planowany termin zakończenia realizacji to koniec września 2017 r.

Boisko szkolne przy Kanapariusza - widok przed realizacją
Aktualizacja 27.06.2017 r.

Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. W postępowaniu swoje oferty złożyły trzy spółki. Największą liczbę punktów, według przyjętego kryterium oceny ofert, otrzymała spółka Elsik z Lnisk k. Żukowa. W najbliższym czasie z wybranym wykonawcą robót zostanie podpisana umowa.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski