Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa toalet przy wejściach na plażę od Jelitkowa do Brzeźna.
Aktualizacja: 2018-04-25


Zrealizowane:
Budowa chodnika z oświetleniem od ronda na ul. Świrskiego do istniejąceg...
Aktualizacja: 2018-04-24


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-20


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-04-20


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-04-20


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-04-20


Place zabaw i zielone skwery Oliwy

"Place zabaw i zielone skwery Oliwy" to projekt mający na celu stworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców Oliwy.

Złożony do BO 2016 wniosek zakładał:
- rozbudowę placu zabaw, stworzenie siłowni na świeżym powietrzu i zielonego skweru przy ul. Jana Husa
- zagospodarowanie zieleni na placu przy ul. Drzymały
- budowa placu zabaw na placu przy ul. Żeromskiego
- budowa placu zabaw przy ul. Kanapariusza w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Oliwskiego.

Z uwagi na długotrwały proces związany z pozyskiwaniem dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, faza realizacji powyższego zadania przypada na koniec roku. Przeprowadzone dla dwóch zadań, realizowanych w ramach zgłoszonego do BO 2016 wniosku, zamówienia publiczne niestety nie przyniosły rozstrzygnięcia. Dlatego też powierzone do realizacji zadania w zakresie "Zagospodarowania zieleńca miejskiego w rejonie ulicS. Żeromskiego, W. Stwosza, A. Grottgera w Gdańsku" oraz „Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego - strefa fitness (roboty budowlane)” - zostaną zrealizowane w I połowie 2017 r.

Poniżej przedstawiamy stan realizacji inwestycji w podziale na poszczególne zadania:

I. Zadanie pn.: "Zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ulic
S. Żeromskiego, W. Stwosza, A. Grottgera w Gdańsku"
- Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W dniu 14 października DRMG ogłosiła przetarg na realizację robót budowlanych. Z uwagi na brak ofert w dniu 02.11.2016 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Zamówienie zostało powtórzone na początku 2017 r.

Aktualizacja: 19.12.2017 r.
Przetarg na prace przy zagospodarowaniu zieleńca miejskiego w rejonie ul. Żeromskiego, Wita Stwosza i Grottgera w Gdańsku wygrała firma Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowa. Koszt realizacji zadania to ok. 361 tys. złotych. Obecnie na miejscu kończą się prace przy montażu elementów placu zabaw i siłowni "pod chmurką". Prace powinny zakończyć się do końca grudnia 2017r.
II. Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jana Husa i Jarosza Henryk Derdowskiego - strefa fitness (roboty budowlane)” - 09.11.2016 r. wysłano zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych (wykonanie ogrodzenia i stworzenie strefy fitness). Składanie ofert przewidziano
do 14.11.2016 r. W postępowaniu nie złożono ofert. Zamówienie zostanie powtórzone na początku 2017 r.

Aktualizacja: 19.12.2017 r.
Zadanie jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja robót zostanie wykonana w 2018 r. Powodem wydłużonej realizacji tego projektu jest fakt, że DRMG na podstawie projektu wykonanego w 2013 r. na zlecenie GZNK nie uzyskało pozwolenia na budowę od Miejskiego Konserwatora Zabytków uwzględniając protest jednej ze stron postępowania administracyjnego (mieszkańców), co wymusiło na nas zlecenie opracowania nowej dokumentacji. Termin realizacji został uzgodniony i zaakceptowany przez Wnioskodawcę.

III. Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały w Gdańsku - 30.09.2016 r. opracowano i odebrano kompleksową dokumentację projektową dla zadania. Projekt przewiduje m.in wytyczenie ścieżek pieszych w miejscach istniejących ciągów komunikacyjnych; wyposażenie terenu: ustawienie ławek parkowych; ławy ze stołami; koszy na śmieci; wycinkę i nasadzenia drzew a także wykonanie nowego ogrodzenia.

Aktualizacja: 19.12.2017 r.
Przetarg na zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały w Gdańsku wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Niweleta" Adam Linko z Gdańska. Koszt prac to 296 900,27 zł. Realizacja zadania zakończyła się w grudniu 2017 roku. Z nowego udogodnienia mogą już korzystać mieszkańcy.

Widok po zakończeniu realizacji zadania

IV.

Zadanie pn. Remont nawierzchni asfaltowej dla ułożenia nawierzchni poliuretanowej boiska szkolnego przy ul. Kanapariusza w Gdańsku
Projekt zagospodarowania działki przewiduje:
- remont nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska dla ułożenia nawierzchni poliuretanowej;
- wyposażenie boiska w infrastrukturę sportową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, badmintona;
- montaż elementów małej architektury z zakresie piłkochwytów za bramkami, ławek, koszy na śmieci;
Powstanie obiekt zapewniający bezpieczne warunki do uprawiania sportów zespołowych zarówno dla uczniów jak i mieszkańców okolicznych budynków.

Planowany termin zakończenia realizacji to koniec września 2017 r.

Boisko szkolne przy Kanapariusza - widok przed realizacją

Boisko szkolne przy Kanapariusza - widok po realizacji zadania

Aktualizacja: 19.12.2017 r.

Przetarg na remont nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego przy ul. Kanapariusza w Gdańsku wygrała firma ELSIK z Żukowa. Koszt prac to 147 600,00 zł. Prace zakończyły się we wrześniu 2017 roku. Boisko zostało już udostępnione do użytkowania.

Aktualizacja 27.06.2017 r.

Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. W postępowaniu swoje oferty złożyły trzy spółki. Największą liczbę punktów, według przyjętego kryterium oceny ofert, otrzymała spółka Elsik z Lnisk k. Żukowa. W najbliższym czasie z wybranym wykonawcą robót zostanie podpisana umowa.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjn... 550976-N-2018 z dnia 2018-04-26
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-04-26
Ogłoszenie o sprostowaniu 2018-063999 z dnia 2018-04-26
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski