Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-03-23


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2018-03-23


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją i zbiornikiem retencyjnym Oso...
Aktualizacja: 2018-03-23


Realizowane:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka
Aktualizacja: 2018-03-22


Realizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-03-22


Zmiany Organizacji Ruchu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-03-22


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiana organizacji ruchu na ul. Starogardzkiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-03-22


W przygotowaniu:
Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej wra...
Aktualizacja: 2018-03-22


Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem...
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10 w Gdańsku." Realizacja zadania polega na przebudowie i budowie dwóch boisk szkolnych oraz placu zabaw. Ponadto zadanie przewiduje prace związane z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 77 znajdującej się przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:

1. Przebudowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sportową:

A. Wymianę nawierzchni boiska z asfaltobetonu na nawierzchnię z poliuretanu wraz z wykonaniem nowej podbudowy mineralnej dynamicznej,
B. Wykonanie ogrodzenia wraz z piłkochwytami dedykowane dla szkolnych boisk sportowych,
C. Montaż nowych bramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatkówki,
D. Malowanie linii z podziałem na poszczególne dyscypliny sportowe,
E. Budowę bieżni lekkoatletycznej 2-torowej 60m z nawierzchnią poliuretanową,
F. Budowę zeskoczni do skoku w dal, rozbieg z nawierzchni poliuretanowej,
G. Budowę/montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu sportowego,
H. Budowę nawierzchni z kostki brukowej
I. Montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, regulamin boiska, J. Kształtowanie zieleni

2. Budowę boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą sportową:

A. Wymianę nawierzchni boiska z asfaltobetonu na boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej na podbudowie mineralnej dynamicznej,
B. Budowę ogrodzenia boiska wraz piłkochwytami oraz wyposażeniem
C. Budowę utwardzonych dojść pieszych,
D. Montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, trybuny, regulamin boiska,
E. Kształtowanie zieleni

3. Budowę placu zabaw dla dzieci:
A. Budowę nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wraz z podbudową mineralną,
B. Budowę ogrodzenia placu zabaw,
C. Budowę/montaż urządzeń zabawowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
D. Montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna,
E. Kształtowanie zieleni

4. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 77 ulica Orłowska:
A. Budowę ogrodzenia boiska lekkoatletycznego,
B. Montaż wiaty śmietnikowej
C. Modernizację ogrodzenia wzdłuż sali gimnastycznej
D. Budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
E. Montaż piłkochwytów przy boisku piłkarskim typu „Orlik" wraz z wymianą uszkodzonych paneli w istniejącym ogrodzeniu.

Planowany termin realizacji zadania: maj 2018 r.

Widok przed realizacją inwestycji
Aktualizacja 13.03.2018 r.

Na terenie budowy prowadzone są prace związane z przygotowaniem podłoża pod układanie nawierzchni.Aktualizacja 12.12.2017 r.

O realizację zamówienia ubiegało się dwóch wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na postawie przyjętych kryteriów złożyła Firma ELSIK Sp.zo.o. z Żukowa. 7 grudnia 2017 r. podpisana została umowa na realizację zadania. Zgodnie z zawartym dokumentem zakończenie robót budowlanych przypadać będzie na maj 2018 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie... 535764-N-2018 z dnia 2018-03-23
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-03-23
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ... z dnia 2018-03-23
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski