Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem...
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10 w Gdańsku." Realizacja zadania polega na przebudowie i budowie dwóch boisk szkolnych oraz placu zabaw. Ponadto zadanie przewiduje prace związane z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 77 znajdującej się przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:

1. Przebudowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sportową:

A. Wymianę nawierzchni boiska z asfaltobetonu na nawierzchnię z poliuretanu wraz z wykonaniem nowej podbudowy mineralnej dynamicznej,
B. Wykonanie ogrodzenia wraz z piłkochwytami dedykowane dla szkolnych boisk sportowych,
C. Montaż nowych bramek do piłki ręcznej, zestawów do koszykówki, siatkówki,
D. Malowanie linii z podziałem na poszczególne dyscypliny sportowe,
E. Budowę bieżni lekkoatletycznej 2-torowej 60m z nawierzchnią poliuretanową,
F. Budowę zeskoczni do skoku w dal, rozbieg z nawierzchni poliuretanowej,
G. Budowę/montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i placu sportowego,
H. Budowę nawierzchni z kostki brukowej
I. Montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, regulamin boiska, J. Kształtowanie zieleni

2. Budowę boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą sportową:

A. Wymianę nawierzchni boiska z asfaltobetonu na boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej na podbudowie mineralnej dynamicznej,
B. Budowę ogrodzenia boiska wraz piłkochwytami oraz wyposażeniem
C. Budowę utwardzonych dojść pieszych,
D. Montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, trybuny, regulamin boiska,
E. Kształtowanie zieleni

3. Budowę placu zabaw dla dzieci:
A. Budowę nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wraz z podbudową mineralną,
B. Budowę ogrodzenia placu zabaw,
C. Budowę/montaż urządzeń zabawowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
D. Montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna,
E. Kształtowanie zieleni

4. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 77 ulica Orłowska:
A. Budowę ogrodzenia boiska lekkoatletycznego,
B. Montaż wiaty śmietnikowej
C. Modernizację ogrodzenia wzdłuż sali gimnastycznej
D. Budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
E. Montaż piłkochwytów przy boisku piłkarskim typu „Orlik" wraz z wymianą uszkodzonych paneli w istniejącym ogrodzeniu.

Planowany termin realizacji zadania: lipiec 2018 r.

Widok przed realizacją inwestycji
Aktualizacja 5.06.2018 r.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wykonawca na zrealizowanie zadania ma czas do końca lipca 2018 r.

Aktualizacja 10.05.2018 r.

Na terenie inwestycji trwają prace wykończeniowe.

Aktualizacja 04.04.2018 r.

Na terenie budowy boiska ustawione zostały betonowe krawężniki i wykonawca przystąpił do układania poszczególnych warstw podbudowy boiska. Równolegle trwa układanie kostki betonowej na dojściach. Zamontowane zostały również urządzenia zabawowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Aktualizacja 13.03.2018 r.

Na terenie budowy prowadzone są prace związane z przygotowaniem podłoża pod układanie nawierzchni.Aktualizacja 12.12.2017 r.

O realizację zamówienia ubiegało się dwóch wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na postawie przyjętych kryteriów złożyła Firma ELSIK Sp.zo.o. z Żukowa. 7 grudnia 2017 r. podpisana została umowa na realizację zadania. Zgodnie z zawartym dokumentem zakończenie robót budowlanych przypadać będzie na maj 2018 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski