Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
"Modernizacja ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul....
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ulicy Smoluchowskiego do uli...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej od ul. Niepołomickiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-25


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2018-05-25


Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy be...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej. Przedmiotem zadania jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 (dwóch) etapów 2 (dwa) przedmioty odbioru.

1) ETAP I obejmujący swoim zakresem:

a) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 - wiadukt drogowy w okolicy ul. Sandomierskiej;

b) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 - wiadukt kolejowy w ul. Równej.

2) ETAP II obejmujący swoim zakresem:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej w Gdańsku;

b) Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej w Gdańsku;

c) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiejw Gdańsku (opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze Studium Wykonalności oraz innymi niezbędnymi załącznikami).

Planowany termin opracowanie dokumentacji projektowej grudzień 2019 r.


Aktualizacja, 14.03.2018 r.

W poniedziałek, 12 marca została podpisana umowa na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65. Koncepcja dotyczyć będzie budowy bezkolizyjnych przekroczeń głównej linii kolejowej w postaci wiaduktu drogowego w rejonie ul. Sandomierskiej, a także wiaduktu kolejowego na wysokości ulicy Równej. Zgodnie z założeniem, oba projekty realizowane będą równocześnie. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i koncepcji wygrała firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Umowa opiewa na niemal 1,5 mln złotych. Zgodnie z założeniem dokumentacja ma być gotowa do końca 2019 roku.




Aktualizacja 29.11.2017 r.

5 grudnia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 16, przy ul. Ubocze 3, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie planowanej budowy bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej na Oruni.




Materiały informacyjne:
















   Z fotogalerii
   Unia Europejska




   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500118448-N-2018 z dnia 2018-05-28
"Realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Strz... 564326-N-2018 z dnia 2018-05-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500117758-N-2018 z dnia 2018-05-25
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski