Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji inwestycję dotyczącą budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej w Gdańsku.

Projektowany układ drogowy będzie stanowił połączenie rozwijających się osiedli dzielnicy Gdańsk Południe z północnymi dzielnicami miasta. Głównym celem realizacji jest stworzenie zintegrowanego systemu transportowego, usprawnienie ruchu miejskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości układu komunikacyjnego. Dzięki wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej możliwa będzie etapowa realizacja zadania. 

 

W ramach realizacji zadania pozyskana została dokumentacja projektowa dla : 

 

 • Budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej w klasie ulicy głównej (G) o przekroju dwóch jezdni po dwa pasy ruchu z pełnym uzbrojeniem. Obszar opracowania obejmować będzie całą trasę od skrzyżowania z al. Vaclava Havla (z uwzględnieniem planowanej rozbudowy tego skrzyżowania), do powiązania z istniejącą trasą ul. Świętokrzyskiej w rejonie zachodniej granicy miasta Gdańska. Projekt uwzględniać będzie także powiązania z wewnętrznym układem drogowym gminy Kolbudy, a także z planowaną Nową Bulońską Południową i starą ulicą Świętokrzyską. 

 • Budowy dwutorowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą od węzła integracyjnego „Łostowice Świętokrzyska” do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską (starą). 
 • Budowy przystanków tramwajowych w rejonie węzła „Łostowice Świętokrzyska” przy torach w relacji Havla 
 • Nowa Świętokrzyska, przy skrzyżowaniu z ulicą Kampinoską, ulicą Niepołomicką, ulicą Wielkopolską, w rejonie Potoku Kowalskiego oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Świętokrzyską (starą). 
 • Budowy przystanków autobusowych zlokalizowanych równolegle do przystanków tramwajowych.
 • Budowy kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia poza granicami pasa drogowego Nowej Świętokrzyskiej.
 • Przebudowy i budowy sieci wod. – kan. 
 • Powiązania z istniejącym układem ulicznym (wraz z jego przebudową w niezbędnym zakresie).
 • Budowy infrastruktury drogowej rowerowej.
 • Przebudowy istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia.
 • Organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną, a także z uwzględnieniem zmian i rozbudowy systemu TRISTAR (dla poszczególnych etapów i docelową).
 • Budowy obiektów inżynierskich.
 • Budowy zabezpieczeń zmniejszających uciążliwość trasy określonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
 • Wykonania zieleni wraz z małą architekturą.
 • Odtworzenie elementów środowiska.
 • Spełnienia zasadnych (wg oceny Zamawiającego) zastrzeżeń i wniosków właścicieli nieruchomości, którym zmienia się warunki użytkowania terenu, w tym zapewnienie dojazdów do nieruchomości.

   


  Aktualizacja, 14.07.2020 r.

  Realizacja zadania nastąpi po zapewnieniu środków finansowych na ten cel w budżecie miasta 

  Aktualizacja

  Termin realizacji projektu został wydłużony do końca listopada 2017 r. Po uzyskaniu dokumentacji rozpocznie się pozyskiwanie decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót. Realizacja zadania nastąpi po zapewnieniu środków finansowych na ten cel w budżecie miasta   Aktualizacja 30.12.2015 r.


  21 grudnia 2015 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej w Gdańsku. Zgodnie z zawartym dokumentem projektant - firma Mosty Katowice Sp. z o.o. - na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ma 22 miesiące licząc od daty podpisania umowy, co oznacza, że dokumentacja gotowa będzie w październiku 2017 r. 


  Aktualizacja 4.12.2015 r.


  W dniu dzisiejszym w siedzibie DRMG odbyło się otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Komisja przetargowa przystąpiła do sprawdzania ofert przetargowych pod względem formalno - prawnym. Najkorzystniejszą cenowo ofertę przedstawiła firma Mosty Katowice Sp. z o.o. z Katowic. Ceny kształtowały się na poziomach:

  Mosty Katowice Sp. z o.o. z Katowic - 1 776 120,00 PLN
  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska - 1 894 200,00 PLN
  Europrojekt Gdańsk S.A. z Gdańska - 2 729 370,00 PLN
  TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. z Gdańska - 2 313 630 00 PLN

  Aktualizacja 21.10.2015 r. 

  20 lipca DRMG ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla powyższego zadania. Postępowanie ma formę ograniczoną, co oznacza, że wykonawcy najpierw składają wnioski o dopuszczenie, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostają zaproszone do składania ofert przetargowych. Na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy mieli czas do 20 sierpnia. W wyznaczonym terminie wnioski złożyło 4 wykonawców:

  - Mosty Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-555 Katowice ,
  - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk,
  - TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk,
  - Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk.

  Po zweryfikowaniu dokumentów DRMG zaprosiła wszystkich Wykonawców do złożenia ofert przetargowych. Oferenci na przygotowanie i dostarczenie ofert mają czas do 4 grudnia br. O wyborze wykonawcy dokumentacji projektowej w 90 % decydować będzie cena oferty, pozostałe 10 % stanowić będzie zaproponowany okres rękojmi. Na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wybrany Wykonawca będzie miał 22 miesiące - licząc od daty podpisania umowy. 


  Aktualizacja 05.12.2014 r.


  W związku z decyzją Miasta spowodowaną wynikiem przeprowadzonych w ostatnim czasie analiz prowadzących do zmiany priorytetów inwestycyjnych w zakresie budowy nowych linii tramwajowych, prace nad pozyskaniem dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Świętokrzyskiej zostały zawieszone na rzecz pozyskania dokumentacji dla ul. Nowej Politechnicznej. 
  Zgodnie z przeprowadzonymi analizami brak unieważnienia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Świętokrzyskiej, na obecnym etapie prowadziłby do pozyskania dokumentacji projektowej dla ulicy, która nie zaspokajałaby w najlepszy możliwy sposób potrzeb mieszkańców Miasta w zakresie transportu tramwajowego.