Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji inwestycję dotyczącą budowy ulicy Nowej Jabłoniowej w Gdańsku. Projektowany układ drogowy będzie stanowił połączenie dynamicznie rozwijających się osiedli dzielnicy Gdańsk Południe z północnymi dzielnicami miasta o dużej koncentracji miejsc pracy.

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

Głównymi założeniami projektu są:

 • uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego,
 • stworzenie zintegrowanego systemu transportowego łączącego obszary rozwojowe,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w transporcie,
 • usprawnienie ruchu miejskiego oraz zwiększenia bezpieczeństwa,
 • stworzenie szybkiej i niezależnej komunikacji miejskiej,
 • zwiększenie potencjału rozwojowego dzielnic południowych w rejonie objętym projektem.

 

Program zadania inwestycyjnego obejmuje:

 • budowę ulicy Nowej Jabłoniowej z pełnym uzbrojeniem, w klasie ulicy zbiorczej o przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w tym jeden w każdym kierunku jako buspas, Trasa ulicy: od skrzyżowania ulicy Nowej Bulońskiej Północnej z ulicą Warszawską do skrzyżowania Jabłoniowej z Przywidzką (dowiązanie do koncepcji przebudowy Węzła Szadółki).
 • budowę ulicy Przywidzkiej od ulicy Jabłoniowej do granicy administracyjnej miasta z pełnym uzbrojeniem, w klasie ulicy zbiorczej o przekroju dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w tym jeden w każdym kierunku jako buspas.
 • budowę przystanków autobusowych.
 • budowę kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia poza granicami pasa drogowego Nowej Jabłoniowej i Nowej Przywidzkiej.
 • przebudowę i budowę sieci wod. - kan.
 • powiązania z istniejącym i planowanym układem ulicznym (wraz z jego przebudową w niezbędnym zakresie).
 • budowę infrastruktury drogowej rowerowej.
 • przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia.
 • organizację ruchu wraz z sygnalizacją świetlną, a także z uwzględnieniem zmian i rozbudowy systemu Tristar.
 • budowę obiektów inżynierskich.
 • budowę zabezpieczeń zmniejszających uciążliwość trasy określonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
 • wykonanie zieleni wraz z małą architekturą.
 • odtworzenie elementów środowiska.
 • spełnienie zasadnych (wg oceny Zamawiającego) zastrzeżeń i wniosków właścicieli nieruchomości, którym zmienia się warunki użytkowania terenu, w tym zapewnienie dojazdów do nieruchomości.
 • rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień

  Budowa ul. Nowej Jabłoniowej jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Transportowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020.

 

Aktualizacja, 12.02.2021 r.

Podpisano aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji do końca maja 2021 r.

Aktualizacja, 14.07.2020 r.

Dokumentacja projektowa jest na etapie pozyskiwania uzgodnień z poszczególnymi gestorami. Termin zakończenia opracowania przypada na IV kw. 2020 r. Realizacja inwestycji nastąpi po zapewnieniu środków finansowych na ten cel.  

Aktulizacja 25.10.2018 r.

W sierpniu bieżącego roku pozyskana została  decyzja o środowiskowiskowych uwarunkowaniach, która jest jednym z elementow dokumentacji projektowej. Z uwagi na długotrwałą procedurę pozyskania decyzji termin opracowania dokumentacji projektowej został wydłużony do kwietnia 2019 r. Po opracowaniu dokumentacji projektowej pozyskiwane będą pozwolenia administracyjne konieczne do rozpoczęcia robót. Realizacja inwestycji nastąpi po zapewnieniu środków finansowych na ten cel. 

Aktualizacja 14.11.2016 r. 

W dniu 3 listopada DRMG podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Jabłoniowej. Wybrany w postępowaniu Wykonawca - MOSTY Katowice Sp. z o.o.- na realizację zadania będzie miał 16 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy, co oznacza że dokumentacja projektowa będzie gotowa w połowie 2018 roku. 


Aktualizacja 17.10.2016 r.

W dniu dzisiejszym, 17 października DRMG ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego. Na podstawie przyjętych kryteriów największą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez spółkę MOSTY Katowice Sp. z o.o. Umowa na realizację robót zostanie podpisana po uprawomocnieniu się wyboru wykonawcy. 
Aktualizacja 25.07.2016 r. 

W dniu dzisiejszym otwarte zostały oferty przetargowe złożone w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla Budowy ul. Nowej Jabłoniowej w Gdańsku. Klasyfikacja cenowa przedstawia się następująco: 
1. Mosty Katowice Sp. z o.o.- Katowice, - 1 291 500 zł 
2. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. - Gdańsk, - 1 303 800 zł 
3. Transprojekt Gdanski Spółka z o.o. - Gdańsk. - 2 142 660 zł 
4. Europrojekt Gdańsk S.A. - Gdańsk,- 2 411 415 zł 


Aktualizacja

Zakończono kwalifikację pierwszego etapu przetargu ograniczonego na realizację dokumentacji projektowej. Do dalszego etapu postępowania zaproszonych zostało 4 Wykonawców: 1. Mosty Katowice Sp. z o.o.-Katowice, 2. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.-Gdańsk, 3. Europrojekt Gdańsk S.A. - Gdańsk, 4. Transprojekt Gdanski Spółka z o.o. - Gdańsk. Na 25 lipca br. planowany jest termin otwarcia ofert cenowych (II etap przetargu ograniczonego). Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca, na opracowanie dokumentacji będzie miał 16 miesięcy - licząc od dnia podpisania umowy.

Aktualizacja 18.04.2016

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła ponowny przetarg ograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: 'Budowa ulicy Nowej Jabłoniowej w Gdańsku'. Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca, na opracowanie dokumentacji będzie miał 16 miesięcy - licząc od dnia podpisania umowy. 
Aktualizacja 10.11.2015

Z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązania umownego w terminie określonym w umowie, czyli do dnia 30.09.2015, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 635 K.c., jako Zamawiający, w dniu 01.10.2015 r. odstąpiła od zawartej z Konsorcjum umowy w części niewykonanej do dnia 30.10.2015 r. Planowany termin ogłoszenia kolejnego przetargu to początek 2016 roku. 
Aktualizacja 04.02.2015

Faza związana z opracowaniem koncepcji dla budowy ulicy Nowej Jabłoniowej w Gdańsku została zakończona. Dzięki temu możemy przystąpić do dalszego opracowania projektu budowlanego. Wybrany do dalszego projektowania wariant zakłada drogę - o przekroju dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu, z asymetryczną linią tramwajową. Inwestycja zlokalizowana będzie po południowej stronie istniejącej ulicy Jabłoniowej i rozpoczynać będzie się od planowanego ronda w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej, Warszawskiej i Jabłoniowej. Nowa Jabłoniowa kończyć się będzie przy ul. Przywidzkiej - na wysokości Morskiego Parku Handlowego. 


Aktualizacja 19-05-2014

W poniedziałek 19 maja w siedzibie tutejszej Dyrekcji podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Jabłoniowej w Gdańsku. W imieniu Wykonawcy - Konsorcjum trzech firm, lider firma ZNAK Gdańsk Sp. z o.o., dokument podpisał Pan Tomasz Stawarz, natomiast DRMG reprezentował Dyrektor Włodzimierz Bartosiewicz. Zgodnie z podpisanym dokumentem Wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej będzie miał czas do końca kwietnia 2015 roku.

Aktualizacja 24-02-2014

24 lutego w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska odbyło się otwarcie ofert dotyczących powyższego przetargu. Na opracowanie dokumentacji Gmina Miasta Gdańsk - przeznaczyła kwotę 2 mln zł brutto. W wyznaczonym terminie oferty złożyło 8 Wykonawców:

 

 • Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z Warszawy: dok. projektowa - 2 238 600,00 nadz. autorski 1 pobyt – 1 230,00
 • ARKAS –PROJEKT Sp. z o.o. sp.k z Olsztyna: – dok. projektowa - 1 976 999,91 nadz. autorski 1 pobyt – 23 370,00
 • URS Polska Sp. z o.o. z Warszawy: dok. projektowa - 3 626 839,50 nadz. autorski 1 pobyt – 2 091,00
 • Europrojekt Gdańsk S.A. z Gdańska: dok. projektowa - 1 402 200,00 nadz. autorski 1 pobyt – 246,00
 • AECOM Consulting Sp. z o. o. z Warszawy: dok. projektowa - 2 398 500,00 nadz. autorski 1 pobyt – 1 230,00
 • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku: dok. projektowa - 1 414 500,00 nadz. autorski 1 pobyt – 246,00
 • Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z Gdańska: dok. projektowa - 2 724 450,00 nadz. autorski 1 pobyt – 615,00
 • Znak Sp. z o.o. z Gdańska; Projekty i Nadzory Drogowe EUROPROJEKT Andrzej Kula- Bielsko-Biała; KOMI Zdzisław Kozikowski - Białystok. dok. projektowa 1 142 670,00 nadz. autorski 1 pobyt – 123,00

 

Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo z uwzględnieniem dwóch kryteriów: 1 Cena - wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji - waga 90 2. Wynagrodzenie za jeden pobyt w ramach nadzoru autorskiego - waga 10. Obecnie Komisja przetargowa sprawdza oferty pod względem formalnym.