Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z węzłem integracyjnym przy pętli Nowa Łódzka

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Inwestycja pn. „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku”, finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 -2013, początkowo dotyczyła budowy ulicy Nowej Łódzkiej – obecnie Alei Vaclava Havla. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców sąsiadujących z węzłem integracyjnym Nowa Łódzka osiedli, w ramach dodatkowego dofinansowania, inwestycję rozszerzono o kolejne zadania. Pierwsze obejmowało przebudowę ulicy Świętokrzyskiej, natomiast kolejne dotyczyły budowy ciągów pieszo - rowerowych łączących pobliskie osiedla z pętlą tramwajową przy ul. Świętokrzyskiej.

 

I. PRZEBUDOWA UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej związana była z koniecznością usprawnienia układu komunikacyjnego przy węźle integracyjnym Al. Vaclava Havla, a także z koniecznością zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej istniejących i planowanych obiektów znajdujących się przy ul. Świętokrzyskiej. Realizacja polegała na rozbudowie skrzyżowania oraz na poprawie stanu technicznego drogi - od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do Al. V. Havla, na odcinku około 0,45 km. Głównym złożeniem przebudowy była poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu. 

W ramach inwestycji wykonano: 
- przebudowę ulicy Świętokrzyskiej (424,41 m), 
- przebudowę ulicy Orląt Lwowskich (105,93 m),
- zjazdy oraz schody terenowe,
- ciągi pieszo – rowerowe, 
- uzbrojenie i urządzenie terenu. 

Zakres robót obejmował: 
• wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
• wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na całej długości rozpatrywanego odcinka w kierunku dzielnicy Kowale, 
• rozbudowę skrzyżowania ze zjazdem do planowanego obiektu i ul. Orląt Lwowskich, 
• budowę oświetlenia, 
• przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowanym układem drogowym, 

Wykonawca: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska, 
Umowa 14.05.2013 r. – 14.12.2013 r 
rozpoczęcie robót -22.05.2013 r.
rozpoczęcie procedury odbiorowej - 22.11.2013 r. 
pielęgnacja zieleni – 14.12.2014 r. 
Koszt realizacji: 2 609 298,66zł.II. BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH

Budowa ciągów pieszo-rowerowych obejmowała teren położony w rejonie ulic Świętokrzyskiej i Kampinoskiej wraz z przebiegającym pośrodku pasem drogowym ulicy Augustowskiej. Obszar objęty realizacją graniczy z ul. Kampionoską, z nieurządzonymi terenami przyległymi do ulicy Świętokrzyskiej oraz pętlą tramwajową i terenami dawnych ferm. W pobliżu ciągów znajduje się również zbiornik retencyjny na Potoku Oruńskim, a dalej osiedla Oruni Górnej (w rejonie ulic Bruskiego, Dywizji Wołyńskiej i Sosnkowskiego).


Przebieg ciągów pieszo-rowerowych
Zad. 1. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Augustowskiej,
Zad. 2. Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego i ul. Alojzego Bruskiego w kierunku ul. Augustowskiej,
Zad.3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego do ul. Sosnowskiego

Inwestycja realizowana była w ramach II postępowaniach przetargowych: 

Postępowanie I 

ZAD. 1 Budowa ciągu pieszo-jezdnego i pieszo-rowerowego w ciągu istniejącej ul. Augustowskiej przebiegającego od ul. Kampinoskiej do linii rozgraniczającej pas drogowy w ul. Nowej Świętokrzyskiej. 

Realizacja obejmowała: 

- budowę ciągu pieszego – jezdnego z ograniczonym dostępem dla ruchu pojazdów (dojazd eksploatacyjny do zbiornika retencyjnego) w ulicy Augustowskiej - o nawierzchni z asfaltu czarnego - na odcinku zlokalizowanym poniżej pętli tramwajowej od drogi technologicznej do miejsca włączenia się drogi technologicznej przy zbiorniku retencyjnym z ul. Augustowską. 
- przebudowę nawierzchni ul. Augustowskiej na odcinku 180m od ul. Świętokrzyskiej do skrzyżowania z drogą technologiczną zbiornika retencyjnego - o nawierzchni z płyt drogowych pełnych oraz wykonanie muru oporowego.
- budowę ciągu pieszo – rowerowego łączącego wyż. wym. ciąg pieszo – jezdny z ulicą Kampinoską, o nawierzchni z asfaltu czarnego. Na fragmencie ciągu pieszo – rowerowego wykonano również schody terenowe, stanowiące znaczny skrót dla mieszkańców. 
- wykonanie nasadzeń zastępczych tj. 63 szt. drzew oraz 588 m2 krzewów na terenie 
przeznaczonym pod zieleń w granicach Gminy Miasta Gdańska pozostających 
w administracji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. 

Szczegółowy zakres realizacji zadania obejmował : 
- budowę ciągu pieszo – jezdnego (310 m),
- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych pełnych (180m),
- wykonanie muru oporowego, 
- budowę ciągu pieszo – rowerowego (568 m),
- budowę chodników (80 m), 
- wykonanie schodów terenowych z balustradą (75 m),
- budowę oświetlenia ciągów oraz kanalizacji deszczowej,
- wykonanie nasadzeń zastępczych.

Wykonawca: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska,
Realizacja: 29.05.2013 r. 29.10.2013 r., 
pielęgnacja zieleni 29.10.2016 r. 
Koszt realizacji: 1 568 192,68zł. 

Postępowanie II 

ZAD. 2 Budowa ciągów pieszych od zabudowań przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego i ul. Alojzego Bruskiego w kierunku ul. Augustowskiej. 

Realizacja obejmowała wykonanie: 
- ciągu pieszo - jezdnego - prowadzącego od zbiornika retencyjnego przy ulicy Augustowskiej do miejsca włączenia ciągu pieszo – rowerowego w kierunku osiedla mieszkaniowego przy ul. Alojzego Bruskiego - o nawierzchni z asfaltu czarnego, z ograniczoną dostępnością dla ruchu pojazdów,
- budowę ciągu pieszo- rowerowego - łączącego koniec ciągu pieszo – jezdnego z ulicą Dywizji Wołyńskiej o nawierzchni z asfaltu czarnego,
- budowę ciągu pieszego z kostki betonowej i schodów terenowych łączących wyż. wym. ciąg pieszo – rowerowy z budynkami mieszkalnymi przy ul. A. Bruskiego. 

Szczegółowy zakres zadania obejmował: 
- budowę ciągu pieszo – rowerowego (399 m),
- budowę ciągu pieszo – jezdnego (184 m), 
- budowę chodników (175 m), 
- wykonanie schodów terenowych z balustradą od strony ul. Podleckiego oraz Dywizji Wołyńskiej (52 m),
- budowę oświetlenia ciągów oraz kanalizacji deszczowej

ZAD. 3 Budowy ciągu pieszego od węzła integracyjnego Nowa Łódzka do ul. Sosnkowskiego:

Realizacja obejmowała wykonanie: 

- ciągu pieszego o długości 113m i szerokości 3m łączącego pętlę tramwajową w sąsiedztwie ulicy Sosnowskiego z ul. Alojzego Bruskiego oraz wykonanie oświetlenia i kanalizacji deszczowej ciągu. 

Wykonawca: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska, 
Realizacja: 29.05.2013 r. – 15.11.2013 r., 
pielęgnacja zieleni 29.10.2014 r. 
Koszt realizacji: 918 585,19zł.