Przygotowujemy się do rewitalizacji terenu w okolicy przystanku autobusowego i pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Krasickiego wypięknieje i stanie się bardziej przyjazny dla pieszych i osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania przewidziane jest:
- ułożenie nowej nawierzchni skweru (nawerzchnia z płytek betonowych),
- montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe),
- nasadzenia zieleni, założenie trawnika,
- wykonanie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia skweru.

 

Krasickiego

SkwerKrasickiego 001

Aktualizacja, 21.06.2021 r.

Przetarg został unieważniony. W dniu 10.06.2021 r. Zamawiający otrzymał postanowienie WUiA-IV.6743.993-1/2021.MAK.188028, w którym został nałożony obowiązek usunięcia nieprawidłowości w złożonym zgłoszeniu w
terminie do dnia 30.08.2021 r. W związku z powyższym i koniecznością usunięcia nieprawidłowości potrzebny jest czas na dokonanie tych poprawek. Zgłoszenie robót jest konieczne do realizacji zadania, którego dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia. Wyłoniony w wyniku postępowania wykonawca nie mógłby rozpocząć wykonywania robót, których dotyczy zgłoszenie, do czasu usunięcia nieprawidłowości w zgłoszeniu. Ponadto należy mieć na uwadze, że w przypadku przyjęcia przez organ, że braki i nieprawidłowości nie zostały uzupełnione, organ może wnieść sprzeciw zgodnie z art. 30 ust. 5c ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, kiedy będzie możliwe przystąpienie do wykonywania robót, których dotyczy zgłoszenie. W związku z opisanymi wyżej okolicznościami w tym momencie dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Z tego powodu Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu prowadzonego postępowania.

Aktualizacja, 23.02.2021 r.

Ogłoszono nowy przetarg na realizację zadania. Realizacja inwestycji ma potrwać 4 miesiące od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert planowane jest na początku kwietnia.

Aktualizacja, 18.09.2020 r.

Przetarg został unieważniony. O ogłoszeniu kolejnego przetargu będziemy informowali.


Aktualizacja 20.08.2020 r.

W związku ze spływającymi pytaniami oferentów czas na składanie ofert został wydłużony do 18 września 2020 r. 

Aktualizacja 13.08.2020 r.

Ogłoszony został ponowny przetarg na realizację zadania. Na oferty czekamy do 19 sierpnia 2020 r.

Aktualizacja, 26.06.2020 r.

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, że najniższa oferta przekraczała założony budżet zadania. Przetarg zostanie powtórzony.

Aktualizacja, 22.06.2020 r.

Poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. Łącznie wpłynęło 6 ofert, z których najniższa opiewa na 263 tys. złotych. Na realizację zadania zabezpieczono 201 tys. złotych. Oferty są obecnie analizowane.

Aktualizacja, 30.04.2020 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Prace mają potrwać 4 miesiące od daty podpisania umowy. Oferty poznamy w drugiej połowie maja.