RPO EFRR

Przebudowa i modernizacja  dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego

Przetarg obejmuje swoim zakresem opracowanie projektu przebudowy i modernizacji dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja ujmie wymianę nawierzchni ulic i chodników. Ponadto w projekcie znajdzie się modernizacja miejsc postojowych, wysp i progów zwalniających. W ramach zadania zostanie także zaprojektowana przebudowa infrastruktury podziemnej, budowa monitoringu i oświetlenia.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Aktualizacja

 Dokumentacja projektowa dla zadania jest gotowa. Realizacja robót przewidziana jest na drugą połowę 2021 r.